ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

              เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านทางแอพพลิเคชัน Google Meet ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 แบบสำรวจนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ

  • แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย
  • แบบสำรวจสำหรับตลาด
  • แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน
  • แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

             โดยกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านในตำบลหนองยายพิมพ์ ได้แก่ หมู่ 5 บ้านหนองยาง, หมู่ 6 บ้านหนองถนน, หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง, หมู่ 8 บ้านจาน, และ หมู่ 10 บ้านหนองตารัก หลังจากเสร็จสิ้นการมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอตอนปฏิบัติงาน ได้กำหนดเป็นแบบแผนเดียวกัน คือ ให้ถ่ายเป็นแนวนอนเพื่อจะสะดวกต่อการตัดต่อวิดีโอ นอกจากนี้แอดมินประจำหลักสูตรได้มีการสร้างไดรฟ์สำหรับอัพโหลดไฟล์วิดีโอและรูปภาพในแต่ละเดือนอีกด้วย

             เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ให้ท่านช่วยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสำรวจสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัด, โรงเรียน, และที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบภายในกลุ่มให้มีความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

             เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดศรัทธาประชาบูรณะ และวัดป่าบ้านจาน ซึ่งพบว่าแต่ละสถานที่ข้างต้นนั้น มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นี้อย่างเคร่งครัด เช่น มีการคัดกรองรายบุคคลก่อนเข้ามาในวัดหรือโรงเรียน มีการเว้นระยะห่าง และมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในหลายๆ จุด เป็นต้น จากการลงพื้นที่ทำแบบสำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลครบถ้วน

             เมื่อวันที่ 11 – 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในที่พักอาศัย พื้นที่หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง พบว่า ชาวบ้านมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นี้เป็นอย่างดี รวมทั้งสังเกตตนเองและคนในครอบครัว ถ้าหากพบว่าคนในบ้านป่วย มีอาการเข้าข่ายก็จะรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์

             การปฏิบัติงานตลอดเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านที่ช่วยกันปฏิบัติตนตามมาตรการเพื่อลดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นี้อย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านมาเป็นเวลานานและคนในหมู่บ้านก็มีความสุข นอกจากนี้ยังสามารถนำมาตรการเหล่านี้มาปรับใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู