ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆประจำเดือนกันยายน .. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 5กันยายน .. 2564 เวลา 13.30 . ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet  โดยอาจารย์ประจำตำบลได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานในตำบลหนองยายพิมพ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำเดือนกันยายน  ซึ่งแบบสำรวจแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจสำหรับตลาด แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน  แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  โดยกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบดังนี้หมู่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองถนน หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง หมู่ 8 บ้านจาน และหมู่ 10 บ้านหนองตารัก

วันที่ 7-13 กันยายน ..2564 ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่ครั้งนี้  เพื่อทำแบบสำรวจสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัด โรงเรียน และที่อยู่อาศัย สำหรับของโรงเรียนได้ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมู่ 7 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งโรงเรียนได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดไข้ และคัดกรองอาการของบุคคลที่เข้ามาในสถานศึกษา ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย จัดวางเจลแอลกฮอล์และสบู่ตามจุดต่างๆของโรงเรียน เพื่อลดการติดต่อจากการสัมผัส มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  สำหรับศาสนสถาน ได้ลงพื้นที่ วัดศรัทธาบูรนะ หมุ่ 7 บ้านก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่พบว่าวัดได้มีมาตราการในการเว้นระยะห่างทางสังคม คัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมในสถานที่อากาศถ่ายเท เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการประเมินตนเองและบุคคลในครอบครัว สังเกตอาการ ดูแลสุขอนามัยและป้องกันตัวเองอย่างดี  เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งการสำรวจข้อมูลในเดือนนี้พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็มแล้วเป็นจำนวนมาก 

 

 

อื่นๆ

เมนู