ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

การนัดหมายในเดือนกันยายน วันที่ 21 สิงหาคม  เวลา 09.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์  โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจ(บ้าน วัด ราชภัฏ โรงเรียน ราชการ) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ ชุมชน” นำโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง และศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่คลองโนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากครั้งแรกที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ร่วมปลูกป่า สร้างคุณค่าให้แผ่นดิน มีต้นกล้า เช่น ยางนา พะยูง สัก เป็นต้น กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และนับจากนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อต้นกล้าเหล่านี้เติบโตเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่จะทำให้บริเวณสองฝั่งคลองความยาวกว่า 1 กิโลเมตรนี้เต็มไปด้วยความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ เป็นร่มเงา และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านป่าชุมชนที่มีคุณภาพและยั่งยืนสืบต่อไป

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  เวลา 13.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุม โดยมีกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ ก่อนที่จะเริ่มชี้แจงงาน อาจารย์เช็คชื่อผู้ปฏิบัติงาน มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสร้างไดรฟ์เป็นชื่อของตนเองสำหรับส่งไฟล์ภาพและวีดีโอการทำงานหรือลงพื้นที่ในแต่ละเดือนไว้ที่ไดร์ฟ เพื่อความสะดวก ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บไฟล์และให้เป็นข้อมูลของตำบลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำวิดีโอสรุปการทำงานในแต่ละเดือน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลสำรวจและสอบถามข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่(โควิด-19)ประจำเดือนกันยายน ในสถานที่ที่พักอาศัย ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน โดยแบ่งการสำรวจ ดังนี้

กลุ่มนักศึกษา สำรวจ 1หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์

กลุ่มประชาชน สำรวจ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 บ้านบุตาสุ่ม หมู่ 4 บ้านหนองโจด

และกลุ่มบัณฑิต สำรวจ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านหนองยาง หมู่ 7 บ้านหนองถนน หมู่ 8 บ้านก้านเหลือง หมู่ 9 บ้านจาน และ หมู่ 10 บ้านหนองตารัก

ก่อนจบการประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ สอบถาม เช่น การถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอตอนปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ถ่ายเป็นแนวนอนเพื่อความสวยงามสะดวกต่อการตัดต่อวิดีโอในแต่ละเดือน

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนนัดหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจและสอบถามข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่(โควิด-19)ประจำเดือนกันยายน ในสถานที่ที่พักอาศัย ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน ก่อนลงพื้นที่ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้ช่วยกันแพคหน้ากากอนามัยสำหรับแจกให้พระภิกษุสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ได้เข้าไปเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลที่พักอาศัยทั้ง 3 หมู่บ้านพบว่า

  1. ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านทั้ง3 หมู่บ้านนั้นพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อย แต่ยังมีชาวบ้านที่บุคลากรทางการแพทย์หรือ อสม. ที่มีความเสี่ยงอยู่บ้าง (ส่วนน้อย)
  2. เมื่อชาวบ้านและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน พบว่าตนเองหรือสมาชิกในบ้าน มีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้องเสียร่วมด้วย จะรีบไปพบแพทย์ทันที
  3. ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านมีการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
  4. ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านมีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร
  5. ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านจะไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โดยจะใช้เป็นแยกใช้เป็นของใช้ส่วนตัวของตนเอง
  6. ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านเมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านแล้ว ก่อนเข้าบ้าน จะล้างมือ ล้างเท้า ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

  1. ทราบถึงประโยชน์ของการปลูกป่า เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีในชุมชน ของชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์
  2. จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจและสอบถาม แจกหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เก็บภาพและวีดีโอการลงพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการจัดทำวิดีโอและสรุปการทำงานประจำเดือน ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสนทนา ซึ่งเป็นดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

วิดีโอกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู