ข้าพเจ้านางสาวธัญชนก กองน้อย ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   

หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล และ ทีมงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน มีการแบ่งหน้าที่ และ ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ของชุมชน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และ สร้างไฟล์รูปภาพและถ่ายวิดีโอการสัมภาษณ์ ประกอบจากการเก็บข้อมูลด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจข้อมูลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และ สามารถนำรูปภาพและวิดีโอมาใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิต ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมู่ 7 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณครูประจำโรงเรียน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งจะให้นักเรียน เรียนทางออนไลน์ทั้งหมด

ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่

  1. มิติความปลอดภัย จากการลดการแพร่เชื้อโรค เช่น การคัดกรองวัดไข้ให้กับคุณครู และ นักเรียน การสังเกตอาการ หมั่นล้างมือ และ สวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น
  2. มิติด้านการเรียนรู้ เช่น มีการติดป้ายขั้นตอนการล้างมือ การเตรียมความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ เป็นต้น
  3. มิติการครอบคลุมถึงเด็กดอยโอกาส เช่น การเตรียมหน้าการอนามัยสำรองแก่เด็กเล็ก เป็นต้น
  4. มิติด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง เช่น มีการจัดเตรียมแผนรับรองสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีโรงเรียนปิด เป็นต้น
  5. มิติด้านนโยบาย เช่นมีการประชุมด้านการศึกษาเพื่อรับรองสถานการณ์โควิด-19 อยู่เสมอ
  6. มิติด้านการบริหารการเงิน เช่น การมีแผนการใช้งบประมาณการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรค สำหรับนักเรียน และ บุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิต ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับศาสนสถาน ณ วัดก้านเหลือง หมู่ 7 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานได้สัมภาษณ์พระประจำวัดก้านเหลือง เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งภายในวัดมีการคัดกรองผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการระบาด เช่น มีการลงทะเบียนเข้า-ออกวัด การวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำพิธีกรรม มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และมีการทำความสะอาดวัดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด – 19

เมื่อวันที่ 7 – 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับที่อยู่อาศัย กลุ่มบัณฑิตได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่5 หนองยาง หมู่6 หนองถนน หมู่7 ก้านเหลือง หมู่8 บ้านจาน หมู่9 โนนศาลา และ หมู่10 หนองตารัก จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่มีการป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัว จากการติดต่อของโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงและลดการกระจายของเชื้อโรค มีบางครัวเรือนที่ใช้ของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น และ ชาวบ้านในขุมชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เรียบร้อยแล้ว

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาตรการการป้องกันโรคติดต่อของชุมชน เช่น มีการวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน และ มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัวจากการติดต่อของโรคโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด – 19 และ ให้ความร่วมมือตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู