ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

 

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพริน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการประชุมซึ่งรายละเอียดของการประชุมนั้นมีดังนี้

 ท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทำให้เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายไปด้วยดี และเริ่มชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน

 ซึ่งทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้ชี้แจงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูล ให้เพิ่มรายละเอียดคือในขณะที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้องมีการถ่ายวิดีโอและรูปภาพและส่งให้แอดมินผ่านทาง Google Drive เพื่อใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานว่าได้ลงพื้นที่สำรวจจริงส่งต่อส่วนกลาง เมื่อชี้แจงรายละเอียดเสร็จได้ทำการแบ่งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งตามเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมนักศึกษาตำบลหนองยายพิมพ์ได้นัดหมายเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงแบบสำรวจประจำเดือนกันยายน 2564 โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบบสำรวจที่ทีมนักศึกษาต้องเก็บข้อมูลมีดังนี้

  1. แบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย
  2. แบบสำรวจ สำหรับตลาด
  3. แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน
  4. แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

แต่เนื่องด้วยหมู่1 บ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นไม่มีโรงเรียนกลุ่มนักศึกษาจึงได้เก็บข้อมูลแต่เพียงในส่วนของ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย สำหรับตลาด สำหรับศาสนสถาน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อเก็บแบบสำรวจให้ได้อย่างทั่วถึง

โดยในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจนั้นทีมนักศึกษาได้มีมาตรการป้องกันตัวเองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนยังมีความหวาดระแวงบุคคลภายนอกที่เข้ามายังหมู่บ้านอยู่พอสมควร ทางกลุ่มนักศึกษาจึงได้ทำการสวมใส่หน้ากากอนามัย ทั้งยังพกสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดเล็ก และในการเก็บข้อมูลมีการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู