ดิฉันนางสาวธัญญลักษณ์  หอมโลก กลุ่มงานบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอักเม็ด  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

            วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ในเวลา 16.00 น.  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการทำงานในเดือนตุลาคม และได้มอบหมายงานการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม ดังนี้

                        1.ตำบลเป้าหมาย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ประธานวิสาหกิจชุมชน, ผู้นำชุมชน, เกษตรกร

                        2.ลูกจ้างโครงการ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา, บัณฑิต, ประชาชน

                        3.ครอบครัวลูกจ้าง ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการฯ

                        4.ชุมชนภายใน ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน, วัด, แหล่งการเกษตร, ร้านค้าที่ตั้งอยู่ใน  พื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ ในตำบล

                        5.ชุมชนภายนอก ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน, แหล่งการเกษตร, ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตร ที่อยู่นอกตำบล

                        6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละตำบลนั้นๆ

                        7.เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

                        8.ผู้แทนตำบลลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล

                        9.หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

                        10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน อปท. ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต., เทศบาลตำบล

                        11.เอกชนในพื้นที่ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก. บริษัท ภายในตำบล

            โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ กลุ่มงานบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของ  ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในพื้นที่  จากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอในเวลาไม่เกิน 1 นาที และจัดเก็บข้อมูลไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอลงในระบบเพื่อความสะดวกในการจัดทำวีดีโอประจำเดือน อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เข้าอบรมพัฒนาทักษะ 4 ด้าน (ด้านดิจิทัล Digital Literacy, ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy, ด้านการเงิน Financial Literacy,  ด้านสังคม Social Literacy) โดยให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือน

            วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (U2T) การดำเดินการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงระดับใด โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถามของหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนช่วยในโครงการ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ผู้ให้ข้อมูล นายสมชิต  ไชยชาติ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

            วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมโครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนารอง จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ 2 ข้อคือ

            1.การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

            2.การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

            การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ต้อคำนึงถึง ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้าได้ตลอดการวางขาย มีรูปร่างกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า มีขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์สามารถ เปิด – ปิด สะดวก การออกแบบกราฟิกคือ การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะเพื่อให้ผลงานมีความสวยงาม ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดชื่อตราสินค้า(Brand) วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ รูปทรง บรรจุภัณฑ์ สีสันและกราฟิก จากนั้นอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สินค้าประเภทปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยมูลไส้เดือน 100 % ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดจำหน่าย  โดยมีการร่วมกันเสนอชื่อแบรนด์ เช่น ดินยิ้ม คนสู้งาน ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ พิมมี่การเกษตร ปุ๋ยยายพิมพ์  งามเจิ่น ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ เป็นต้น ซึ่งชื่อที่ได้รับคะแนนโหวดสูงสุด คือ “ปุ๋ยยายพิมพ์”  และมีการออกแบบโลโก้โดยมีลักษณะเด่น คือ รูปปั้นยายพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลหนองยายพิมพ์

            เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดส่งแบบสอบถาม แนะนำผู้ปฏิบัติงานใหม่ และชี้แจ้งเกี่ยวกับ การเขียนบทความประจำเดือนตุลาคมให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่ มีวิธีการอย่างไร เช่น การพิมพ์คำผิด การใช้คำฟุ่มเฟือย การย่อหน้า เว้นวรรคไม่ถูกต้อง การใช้อักษรย่อ เป็นต้น และยังได้มอบหมายให้ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทั้งหมด กลุ่มเข้าใหม่ประชาชน กลุ่มเข้าใหม่นักศึกษา เข้าฟังการ “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal” วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

            วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมรับฟังการ “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล: ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal”  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การเข้าร่วมครั้งนี้ ทำให้ทราบถึง การนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล มาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ ซึ่งได้มีการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีเป้าหมายว่า ต้องทำให้เรามีข้าวปลาอาหารพอกินตลอดปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เหลือพอสำหรับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องจำเป็น โดยใช้อัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 เป็นเกณฑ์ปรับใช้ ตัวอย่างเช่นพื้นที่ส่วนแรก 30 เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับขุดสระน้ำ เพื่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำที่กินหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้   พื้นที่ส่วนที่สอง 30 เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับทำนา พื้นที่ส่วนที่สาม 30 เปอร์เซ็นต์ใช้ปลูกไม้ผล ไม้ต้น หรือไม้ที่ใช้สอยในครัวเรือน ใช้สร้างบ้านเรือน ทำอุปกรณ์การเกษตร หรือใช้เป็นฟืน พื้นที่ที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นที่อยู่อาศัย ทางเดินคันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ย โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ หรือปลูกผักสวนครัว สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  ทำให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนและชุมชน

             การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ดิฉันได้เรียนรู้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะต้องให้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว การสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่  โคก หนองนาโมเดล การวางแผนการทำงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จไปได้ด้วยดี

           

           

         

อื่นๆ

เมนู