ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด HSO 1

วันที่ 5 กันยายน 2564 ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกงได้ร่วมประชุมผ่าน Google meet เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานในเดือนกันยายน

วันที่ 11 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจการเฝ้าระวังโควิด19 ที่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งข้อมูลที่ได้ลงสำรวจนั้นเป็นข้อมูลการเฝ้าระวังของ ศาสนสถาน ตลาด โรงเรียน และที่พักอาศัย

กลุ่มปฏิบัติงานนักศึกษาลงพื้นที่ และได้สำรวจข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ได้มีเพียงวัด และที่พักอาศัย เนื่องจากทางบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 พบว่าไม่มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้รวบรวมไฟล์ภาพ วิดีโอ เพื่อนำมาตัดต่อวิดีโอประจำตำบลหนิงยายพิมพ์ ในเดือนกันยายน 2564

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายน 2564 ผ่านไปได้ด้วยดี

   

อื่นๆ

เมนู