ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Google meet ในการแบ่งงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเดือนตุลาคม โดยมีอาจารย์ พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการประชุม

โดยอาจารย์ได้มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งเป็นแบบสอบถามในชื่อ U2T – SROI โดยแบ่งตามกลุ่มจำนวน 11 เป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. หน่วยงาน อปท
 11. เอกชนในพื้นที่

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษานั้นได้รับหน้าที่ให้ทำแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ลูกจ้างโครงการ และได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้กรอกข้อมูลลงระบบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดการอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งรับผิดชอบในหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 และตัวแทนหมู่บ้านได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และผู้ช่วย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยวิทยากร ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการอบรมนั้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ว่าไม่ใช่เพียงการนำลวดลายมาใส่ หรือ นำชื่อมาใส่เพียงอย่างเดียว โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีดังนี้

 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องกำหนดให้ได้ว่าสินค้าชนิดนี้จะขายให้กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในด้านการเกษตร หรือเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ร้านค้าหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวนั้นได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายเอาไว้ คือผู้คนที่สนใจในเรื่องการปลูกพืช หรือผู้ที่ทำการเกษตร
 2. กำหนดชื่อสินค้า โดยการกำหนดชื่อสินค้านั้นต้องเป็นชื่อสินค้าที่สั้น พูดติดปาก จำง่าย ออกเสียงง่าย อาจจะเป็นภาษาถิ่น หรือชื่อของบุคคล ชื่อของสถานที่ผลิต ที่สามารถนำไปจดทะเบียนการค้าได้โดยไม่ซ้ำกับของผู้อื่นที่ใช้ชื่อนี้อยู่ โดยตำบลหนองยายพิมพ์ที่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่นั้นได้มีการปรึกษาหารือ ช่วยกันระดมความคิด คิดชื่อสินค้า ซึ่งก็ได้ชื่อสินค้าคือ ” ปุ๋ยยายพิมพ์ ” และชื่อสินค้าดังกล่าวอาจจะใช้ร่วมกับสินค้าอื่นที่ผู้นำชุมชนนั้นกำลังพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของทางชุมชนด้วย
 3. วัตถุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นวัสดุที่ป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายจากการเก็บรักษาซึ่งปุ๋ยที่ทางผู้ปฏิบัติงานกำลังพัฒนานั้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดก็อาจจะใช้บรรจุภัณฑ์คล้ายกับปุ๋ยเคมีทั่วไปคือ สองชั้นคือ ถุงพลาสติกด้านในซึ่งห่อหุ้มตัวปุ๋ยไม่ให้โดนน้ำหรืออากาศภายนอก และตัวถุงปุ๋ยที่เป็นโลโก้ด้านนอกหากเป็นชั้นเดียวสินค้าภายในก็อาจเกิดความเสียหายจากสภาพอากาศได้
 4. รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ รูปทรงนั้นเป็นส่วนที่ตายตัวอยู่แล้ว หากเป็นปุ๋ยขนาด 50 กิโลกรัม ก็ใช้รูปทรงที่ท้องตลาดใช้กันทั่วไป
 5. สีสันและกราฟิก ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อสินค้า ต้องทำให้มีความร่วมสมัย สีสันต้องสอดคล้องกับตัวสินค้า เมื่อเป็นปุ๋ยแล้วนั้นต้องสินค้าดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้ใช้หรือซื้อสินค้า

เมื่ออบรมเป็นที่เรียบร้อย ทางวิทยากรได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมคือ ผู้แทนชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและคิดชื่อสินค้า ซึ่งชื่อสินค้าคือ ” ปุ๋ยยายพิมพ์ ”

ในช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้คำแนะนำในการเขียนบทความและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม

ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ตัดต่อวิดีโอประจำตำบลหนองยายพิมพ์ ได้รวบรวมไฟล์ภาพ และวิดีโอของผู้ปฏิบัติงานทุกท่านมาเพื่อตัดต่อวิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือน ตุลาคม 2564 ไม่พบปัญหาใด ๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 

อื่นๆ

เมนู