ดิฉันนางสาว เดือนเพ็ญ พัดทอง ประเภท กลุ่มประชนชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เเนะนำ งานต่างๆที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้กลุ่มประชาชน ลงสำรวจในข้อหัวที่ 1. ตำบลเป้าหมายเเละ 2 .ลูกจ้างในโครงการ เเละเเนะนำเเนวทางการเขียน บทความ การเขียนใบรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน สำเร็จลุล่วง  เเละมอบหมายให้อบรบ ทั้ง 4 ทักษะ ได้เเก่ ทักษะด้านอังกฤษ   ทักษะด้านด้านดิจิทัล    ทักษะด้านสังคม   ทักษะด้านการเงิน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564  ได้ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามตำบลเป้าหมาย ตำบลหนองยายพิมพ์ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้านได้เเก่ หมู่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่บ้านหนองเสม็ด หมู่บ้านหนองโจด หมู่บ้านบุตาสุ่ม หมู่บ้านหนองยาง  หมู่บ้านหนองถนน หมู่บ้านก้านเหลือง หมู่บ้านหนองตารัก หมู่บ้านจาน หมู่บ้านโนนศาลา มีประจำนวนประชากรทั้งหมด 3,660 คน  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพื่อยังชีพ ตำบลหนองยายพิมพ์ยังมีสินค้าโอท็อป สร้างขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสินค้า ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้ชาวบ้านดึงจุดเด่นสิ่งของในท้องถิ่นตนเองออกมา เพื่อสรรสร้างสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ

สินค้า OTOP

ส้มโอ

 

กล้วยฉาบ

  หมูกระจก

   

  จากการสำรวจข้อมูลทำให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจาก โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชนในชุมชน ใช้ชีวิตที่ลำบากมากขึ้น รายได้ลดลง ผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเกิดปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะคนยากจนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้

   วันที่ 9 ตุลาคม  2564 ได้ร่วมอบรบการออกเเบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาเเละออกเเบบถุงบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ด ที่หมู่บ้านหนองยายพิมพ์

หลักการออกเเบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะนำไปสู่ยอดกำไรสูงซึ่งเป็นเป้า หมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี

3.การตั้งชื่อเเบรนด์

 1.ตั้งชื่อที่เรียบง่าย อ่านง่าย ไม่สร้างความสับสนให้กับลูกค้า แนะนำ 1- 3 พยางค์   เลือกใช้ตัวอักษรที่ไม่อ่านยากจนเกินไป

 2. ออกเสียงได้ง่าย  การออกเสียงก็สำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นชื่อแบรนด์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ควรเป็นคำที่ใครๆ ก็สามารถอ่านออกเสียงได้เหมือนกันหมด หากชื่อแบรนด์ของคุณอ่านยากเกินไป

 3.ตั้งชื่อให้แตกต่าง ไม่ใกล้เคียงกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ

 4.ควรตั้งชื่อแบรนด์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินค้าใดสินค้าหนึ่งจนเกินไป สามารถต่อยอดในการขายสินค้าประเภทอื่นๆได้ ในอนาคต

  5.เลือกใช้ชื่อแบรนด์มงคลที่มีการวิเคราะห์ผ่านหลักเลขศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมด้วยหลักฮวงจุ้ย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและการจดจำให้กับลูกค้าได้ดียิ่ง

   วันที่ 17 ตุลาคมได้ร่วมงานโมเดลทางเลือกเเละทางรอดในยุค New Normal ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรุ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ร่วมพิธีเปิดงานเเละได้รับฟังการเสวนา

-การทำเกษตรกร การปลูกพืชผักสวนครัวไว้จำหน่ายเเละบริโภคเอง

-การทำประมง มีการเลี้ยงพันธุ์ปลา เช่นปลานิล ปลาทับทิม เเละปลาตะเพียน เป็นต้น

-การเลี้ยงสัตว์ การเเบ่งที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงเช่น วัว ควาย เป็ด ไก่

อื่นๆ

เมนู