ดิฉันนางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.30น. ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้แก่กลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ ร่วมกับคนในชุมชนไปดำเนินการขุดหลุมเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เนื่องในโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา2564 ต่อมาได้จัดเตรียมสถานที่ในการเสวนาปลูกป่าชุมชนโดยเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์และส่วนราชการจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 24-27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมแบบสอบถามเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับผิดชอบจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้เเก่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง 70 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน 62 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง 155 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านจาน 196 ครัวเรือน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตารัก 121 ครัวเรือน การลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจพบว่าเกษตรกรในตำบลหนองยายพิมพ์นิยมปลูกข้าว ( ข้าวนาปี )เป็นส่วนใหญ่รองลงมาปลูกพืชไร่พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ เป็นต้น

วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น. ดิฉันและทีมงานได้เข้าร่วมโครงการการแปรรูปปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดบ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่ 1 ต่อมาอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดโดยมีท่านผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดประกอบด้วย
1.มูลสัตว์ 500 กิโลกรัม
2. ฟอสเฟต 12.5 กิโลกรัม
3.ยูเรีย 1 กิโลกรัม
นำมูลสัตว์ ฟอสเฟต ยูเรีย มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทำการกลับกองให้เข้ากัน 2-3 รอบ ต่อมานำน้ำมารดให้ทั่วกองปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วนำผ้าใบมาปิดทิ้งไว้ประมาณ 24 วันหลังจากนั้นนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปอัดเม็ดแล้วนำไปตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งนำไปบรรจุใส่ถุง
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
1.ช่วยทำให้ดินร่วนซุย
2.ลดค่าความเป็นกรดในดิน
3.บำรุงต้นพืชได้แข็งแรง
4. เพิ่มผลผลิตให้กับพืชใช้กับพืชได้ทุกชนิด
หลังจากที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่ 1 ต่อมาอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้แก่ กลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ให้ไปดำเนินการเเจกหน้ากากอนามัยแจกเจลแอลกอฮอล์ ติดป้ายรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดการระบาดโควิด 19 และจัดทำวีดีโอ โดยกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ดำเนินการเเจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ติดป้ายรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่บ้านหนองตารัก หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านเเรก

วันที่ 30-31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ไปดำเนินการติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด19 เเจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ ให้เเก่คนในชุมชน บ้านหนองถนน หมู่ที่6 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่7 บ้านจาน หมู่ที่8 บ้านหนองยาง หมู่ที่5 โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับคนในชุมชน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19แนะนำแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้และคนในชุมชนได้รับวัคซีน

สรุป จากการลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการการแปรรูปปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดทำให้ดิฉันได้รับความรู้เป็นอย่างมากสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19 การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้นำชุมชนคนในชุมชนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์อื่นๆ

เมนู