สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งนี้


ดิฉันและทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่ในส่วนของตำบลหนองยายพิมพ์ซึ่งมีจำนวน 5 หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย เช่น บ้านหนองยางหมู่ที่ 5 บ้านหนองถนนหมู่ที่ 6 บ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 7 บ้านจานหมู่ที่ 8 บ้านหนองตารักหมู่ที่ 10 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการเตรียมอุปกรณ์ เช่น สมุด ปากกา การแบ่งหน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบการสำรวจข้อมูลโดยสำรวจจากการลงพื้นที่ของ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกและการสัมภาษณ์


วันที่10-12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ดิฉันและทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับมอบหมายให้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในชุมชนที่ได้รับมอบหมายและได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในแต่ละชุมชนนั้นๆและได้ทำการแบ่งหน้าที่โดยแบ่งกลุ่มในการเก็บแบบสอบถามแต่ละหมู่บ้านเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามและคีย์ลงระบบได้ตามกำหนดได้พบปะกับผู้คนในชุมชนและผู้นำชุมชนที่ดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ผู้นำชุมชนและคนในชุมชนพูดจาไพเราะเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสและคิดว่าดิฉันเหมือนลูกหลานของคนในชุมชนการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในครั้งนี้เหมือนทำให้ดิฉันได้ไปสัมผัสมุมมองของสังคม ความหลากหลายของนิสัยคน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ของคนในชุมชนและเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่อย่างกันเองมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันคนในชุมชนส่วนใหญ่รู้จักกันแบบส่วนตัวมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติอาชีพของคนในชุมชนมีความผูกพันกับธรรมชาติและพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อื่นๆ

เมนู