ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ต.หนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ได้ลงสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ บ้านหนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมนัดหมาย ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่1 เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดในการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานใน ต.หนองยายพิมพ์ หลังจากประชุมนัดหมายเสร็จสิ้นข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจสอบถามข้อมูลชาวบ้านในชุมชน โดยรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02

  เมื่อได้ทำการสำรวจข้อมูลทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในการทำงานว่าทุกงานย่อมมีปัญหา ซึ่งข้าพเจ้าพบเจอคือการไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลของชาวบ้านในชุมชน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกกังวล แต่ด้วยคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตรทำให้ผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ เนื่องด้วยการลงสำรวจข้อมูลทำให้ข้าพเจ้าได้พบว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่วนมากเป็นเกษตรกร มีการทำนา ทำสวน ทำไร่ และเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังทำให้ทราบว่าชุมชนกำลังประสบปัญหาอย่างไรบ้าง เช่น ขาดแคลนแหล่งน้ำ  แสงสว่างในชุมชน ยาเสพติดในชุมชน การลักขโมยเป็นต้น รวมถึงความต้องการของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของตน ทั้งนี้การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงาน การประสานงานเป็นทีม และเทคนิคในการวางตัวกับชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูล ในการเช่นนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลส่งส่วนกลาง เพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติและรอรับคำสั่งต่อไป

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู