ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่  10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

         ซึ่งในวันที่  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ก่อนจะมีการลงเก็บข้อมูล อาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางการทำแบบสอบถาม เพื่อให้เข้าใจไปในแนวเดียวกัน เข้าใจตรงกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากการชี้แจงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อแบ่งงานกันรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านอีกครั้ง พร้อมทั้งได้ไปประสานงานกับกำนันตำบลหนองยายพิมพ์ ให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมลงเก็บข้อมูลจริงในวันถัดไป
         ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ก่อนเริ่มเก็บข้อมูลได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งท่านได้ช่วยประสานกับคนในหมู่บ้านมาให้ข้อมูลตามรายละเอียดในแบบสอบถาม 01 และ 02 และหลังจากนั้นท่านได้พาลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านจนได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ ในส่วนของพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้นมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ในตำบลหนองยายพิมพ์ ได้แก่
  • หมู่5 บ้านหนองยาง
  • หมู่6 บ้านหนองถนน
  • หมู่7 บ้านก้านเหลือง
  • หมู่8 บ้านจาน
  • หมู่10 บ้านหนองตารัก

          จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำนา ปลูกผัก มีที่ดินทำกิน มีบ้าน และยานพาหนะเป็นของตนเอง นอกจากนั้นยังได้พูดคุยถึงปัญหาของคนในหมู่บ้าน พบปัญหาเรื่องการว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว และความยากจนของคนในหมู่บ้าน เป็นปัญหาที่ยังรอหลายๆภาคส่วนเข้ามาแก้ไข ซึ่งหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆต่อไป

อื่นๆ

เมนู