1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  4. HS01 อบรมการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยขีวภาพอัดเม็ด งานผ้าป่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอน่งรอง และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

HS01 อบรมการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยขีวภาพอัดเม็ด งานผ้าป่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอน่งรอง และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนซึ่งทางโครงการได้มอบหมายแก่ข้าพเจ้า ทั้ง อบรมการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยขีวภาพอัดเม็ด งานผ้าป่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอน่งรอง และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญ นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง (ผู้ใหญ่ต๋อม) ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การแปรรู้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูลอาคาร 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้บรรยายในส่วนของส่วนผสมหลัก และที่มาที่ไปรวมทั้งขั้นตอนวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดซึ่งตัวข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของการบันทึกวิดีโอเพื่อนำมาตัดต่อซึ่งใช้วิดีโอที่ได้ตัดต่อดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสนอการทำงานของกลุ่มปฏิบัติงานของตำบลหนองยายพิมพ์

   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ได้มีงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์และมีการสัมนาในงาน “ยักษ์ จับ โจน” ซึ่งได้รีบเกียรติจาก ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค word disruption
และโจน จันได บรรยายเรื่องกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในยุค viral disruption

และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามใน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนองรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับหน้าที่ให้เก็บข้อมูลในหัวข้อ แหล่งน้ำในชุมชน อาหารที่น่าสนใจในพื้นที่และเกษตรกรในพื้นที่เป็นต้น

     

สุดท้ายนี้การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของข้าพเจ้าพบปัญหาและอุปสรรคเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินทางไปลงพื้นที่ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน การอ่านหนังสือสอบในภาคฤดูร้อน หรือจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  หากผิดพลาดประการใดก็จะนำข้อผิดพลาดนั้นกลับมาแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงาน    และในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ผลการปฏิบัติงานสำเร็จไปตามเป้าและลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู