ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร  วันที่1 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้มีการประชุมกับกลุ่มทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ และได้ให้ความรู้กับชาวบ้านในการผลิตปุ๋ย และยังได้มีการสาธิตการทำปุ๋ยให้ชาวบ้านได้ดู เพื่อใช้ในการเกษตร และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ณ  วันที่ 1 มีนาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้า ได้มีการเริ่มลงพื้นที่และได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และได้ลงไปพบปะกับประชาชนในหมู่บ้าน และได้ทำการประชุม ให้ความรู้กับคนในชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยอัดเม็ด การผลิตจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตรของคนในชุมชน ได้มีการสาธิตการทำปุ๋ยอัดเม็ดและการทำน้ำจุลินทรีย์ และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำปุ๋ยในครั้งนี้ หลังจากที่ได้ทำปุ๋ย ก็ได้มีการเดินสำรวจแปลงผักการเกษตรของคนในชุมชน หลังจากที่ได้มีการให้ความรู้การทำปุ๋ยกับประชาชนในหมู่บ้านแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติงานทำการเก็บรวบรวมข้อมูล01และเก็บรวบรวมข้อมูล02 เพิ่ม หลังจากการได้ข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้กรอกลงในแบบสอบถาม 01 และแบบสอบถาม 02  ในการเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ส่งส่วนกลาง เพื่อให้ส่วนกลางได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู