ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ วันที่ 7 เมษายน พุทธสักราช 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2

วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพิธียกเสาเอกเสาโทของหมู่บ้าน ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมงานพิธีหมู่บ้าน และได้มีส่วนร่วมในการตั้งเสาของการทำพิธียกเสาเอกเสาโท นอกจากนี้ยังได้จัดภัตตาหารเพลเพื่อถวายพระภิกษุในพิธี หลังจากที่พระภิกษุได้ฉันเพลเรียบร้อย ข้าพเจ้าก็ได้รับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านที่ได้นำอาหารมาเลี้ยงแก่คนในงาน หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดคุยงานและประชุมวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 7 เมษายน พุทธสักราช 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทีมงานที่อาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนำเสนองานของการทำงานมาตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันนำเสนองาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกันเตรียมพาวเวอร์พ้อยเพื่อร่วมกันนำเสนองาน โดยข้าพเจ้าจัดทำในส่วน ข้อเสนอแนะในการทำงาน อธิบายสิ่งที่ต้องการในการลงพื้นที่การปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน และซักซ้อมร่วมกับทีมงานในการนำเสนองาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำเสนอแผนการทำงานแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร อธิบายถึงความต้องการและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและสมาชิกทุกคนในที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อได้นำเสนอแผนการทำงานเสร็จแล้วนั้น ก็ได้รับคำติชมและข้อแนะนำต่างๆจากการทำงานที่ผ่านมาจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และได้คุยงานวางแผนการปฏิบัติต่อไป

อื่นๆ

เมนู