ข้าพเจ้านางสาว ภรภัทร บาลศรี  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร:การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจะหลักสูตร ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 ณ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรและค้าขาย,ทำงานในพื้นที่อำเภอที่ตนเองอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพเสริม เช่น ร้านเนื้อย่าง ร้านขายของชำ ทอผ้าไหม ผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรกรถูกนำไปใช้ในการบริโภคและจำหน่าย ซึ่งต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากกู้ยืมเงิน รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ต่อเดือน

 

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 9  ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยเป็นจำนวนมากและอยู่อย่างสันติภาพ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยส่วนมากคนในชุมชนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก และมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง ซึ่งชาวบ้านทุกคนได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม          สืบสานประเพณี เช่น ภาษาถิ่น และการทอผ้า เพื่อให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป เป็นต้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู