ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจะหลักสูตร ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 14.30 ณ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูล  โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

อื่นๆ

เมนู