ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์
หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ถ่ายทำวีดีโอ COVID Week
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายม 2564 เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
         ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในงานมีการเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย คุณมัญญา ม่วงสมมุข มีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย พ่อคำเดื่อง ภาษี ดร.พิสมัย ประชานันท์ นายกฯเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง กำนันเดชสวัสดิ์พูน อาจารย์ไพรัช ชื่นศรี คุณคำนึง เจริญศิริ ช้างดำอินดี้ นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ เป็นการเสวนาในเรื่องของการปลุกป่าเพื่อชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และในช่วงเข้าทีมนักศึกษาได้รณรงค์เรื่องการสวมใส่แมสก์ โดยได้มีการแจกแมสก์และแอลกอฮอล์ และเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองเพื่อลดการระบาดโควิด-19 และในช่วงบ่ายทีมนักศึกษาได้เข้าร่วมการปลูกป่าโดยได้ลงมือปลูกป่าร่วมกับทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานปลูกป่า-เสวนาชุมชน ในครั้งนี้
          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทีมนักศึกษาได้ถ่ายทำวีดีโอ COVID Week รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชน เป็นการนำเสนอการสร้างเซฟโซนโดยการนำเสนอการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน และพูดเชิญชวนในภาษาถิ่นต่างๆ เพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกๆคนไปฉีดวัคซีนและวัคซีนที่มีอยู่ก็เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพและได้รับรองจากกระทรวงสาธารธสุขว่าปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและประเทศ “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด”
          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ โรงปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ อบรมในเรื่องการทำปุ๋ยอัดเม็ดและได้ลงมือปฏิบัติจริงในการผสมปุ๋ยเพื่อที่จะมาทำการอัดเม็ดต่อไป โดยได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในการทำปุ๋ยอัดเม็ดในครั้งนี้
วัตถุดิบ
-มูลสัตว์ 1000 กิโลกรัม
-ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม
-หินฟอสเฟต 25 กิโลกรัม
วิธีการหมักปุ๋ย
1.นำมูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย หินฟอสเฟส มาผสมให้เข้ากัน หลังจากที่ผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วให้เติมน้ำให้มีความชื้นประมาณ 50 % ดูจากการที่เราสามารถกำปุ๋ยที่เราได้ผสมแล้วนั้น ถ้าปุ๋ยยังคงรูปไม่คลายตัวออกจากกัน แสดงว่าปริมาณความชื้นเพียงพอแล้ว
2.ทำกองปุ๋ยให้มีความสูงที่พอเหมาะแล้วทำการคลุมด้วยผ้าใบให้สนิท
หลักจากที่คลุมปุ๋ยไว้แล้วจะต้องมีการกลับกองปุ๋ย
เมื่อหมักได้ 3 วัน กลับกองปุ๋ยครั้งที่ 1
เมื่อหมักได้ 10 วัน กลับกองปุ๋ยครั้งที่ 2
เมื่อหมักได้ 17 วัน กลับกองปุ๋ยครั้งที่ 3
เมื่อหมักได้ 24 วัน กลับกองปุ๋ยครั้งที่ 4
เมื่อหมักจนครบตามเวลาดังกล่าวแล้วจะนำปุ๋ยที่ได้ไปตากแดดให้แห้งสนิทและนำเข้าสู่การอัดเม็ดต่อไป
         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ เพื่อเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย คือ ข้อมูลเกษตรกรในหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ เกษตรกรในบ้านหนองยายพิมพ์ส่วนใหญ่จะทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ทำไร่มัน ไร่ส้มโอ สวนมะพร้าว
       การปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามคำสั่งของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู