ข้าพเจ้านางสาวกรรณิการ์ โททัสสะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อรับมอบงานประจำเดือนตุลาคม งานที่ได้รับมอบหมายคือแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI หัวข้อที่ทีมบัณฑิตจบใหม่ได้รับมอบหมายคือ

 1. ลูกจ้างโครงการ
 2. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ
 3. ชุมชนภายใน
 4. ชุมชนภายนอก
 5. ผู้แทนตำบล
 6. หน่วยงานภาครัฐ
 7. หน่วยงาน อปท.
 8. เอกชนในพื้นที่

ได้เเบ่งหัวข้อให้เเต่ละคนรับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำส่งอาจารย์ประจำหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย คือ ครอบครัวลูกจ้างโครงการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านโนนมะงา ตำบลสะเเก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สัมภาษณ์ประวัติส่วนตัวของครอบครัวลูกจ้างโครงการและตอบแบบสอบถาม ขณะที่สัมภาษณ์ข้อมูลได้มีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสัมภาษณ์ และได้มีการขออนุญาตถ่ายรูปและบันทึกวีดีโอในขณะที่สัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากร ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และชาวบ้านเข้ารับฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย หัวข้อหลักในการอบรมมีดังนี้

 1. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
 3. การออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์
 4. ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 5. ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เมื่อจบจากวิทยากรบรรยายการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อย วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เสนอชื่อเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้กับตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลสรุปชื่อที่ได้คือ ปุ๋ยยายพิมพ์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนส่งแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แนะนำผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และกลุ่มประชาชน ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานรายเก่าได้ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเขียนบทความและรายงานให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ทราบและเข้าใจมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ทางเลือกและทางรอด New Normal ได้มีการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาโคกหนองนาโมเดลและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล เป็นหนึ่งปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ หากเราเชื่อในวิถีชีวิตการกินอยู่แบบพอเพียง ชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วมีการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง เท่ากับเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้จากการสร้างพื้นที่ทำกิน ที่มีอาหาร มีน้ำไว้กินไว้ใช้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ความมั่นคง และยั่งยืนก็จะตามมา ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ที่ทำให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประจำเดือนตุลาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู