ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อทราบแผนการปฏิบัติงานเดือนกันยายน จากอาจารย์ประจำหลักสูตร การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนคือทุกคนต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน โควิด-19 ตามหมู่บ้านที่ตนเองได้รับมอบหมาย และส่งหลักฐานในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือส่งรูปถ่ายและวิดีโอ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน โควิด-19 เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการตรวจสอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ดังนี้

  1. แบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย
  2. แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน
  3. แบบสำรวจ สำหรับตลาด
  4. แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

วันที่ 11 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่ บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

สำหรับที่พักอาศัย

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

ประชาชนบ้านหนองยายพิมพ์ส่วนใหญ่ มีการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด สังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาว่ามีอาการเบื้องต้นของอาการโควิด-19 มีอาการไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ดูแลสุขอนามัย รักษาความสะอาดของตนเองเช่น ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ รับประทานอาการที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้านกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันแต่จะมีส่วนน้อยที่ใช้แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน และคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปทำงานในต่างพื้นที่ทำงานอยู่เฉพาะบริเวณภายในหมู่บ้านมีการล้างมืออยู่เสมอทำให้เมื่อกลับมาถึงชาวบ้านจึงไม่ได้ชำระร่างกายโดยทันที

สำหรับศาสนสถาน

-มีการคัดกรองโดยมีการตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าอาคาร

-ประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในวัดต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

-มีเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอในบริเวณต่าง ๆ ของวัด

-วัดจำกัดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำบุญภายในวัดไม่ให้แออัดจนเกินไปแต่ไม่มีมาตรการเว้นระยะห่าง

-ไม่ได้มีการลงทะเบียนก่อนเดินทางเข้าไปในบริเวณวัด

-ทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้งหลังจากมีการทำกิจกรรม

-เปิดประตู หน้าต่างอาคารสถานที่เพื่อระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ

ในพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ ไม่มีตลาดและโรงเรียน จึงไม่ได้ทำการสำรวจ

การปฏิบัติงานสำหรับเดือนกันยายนเป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู