ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมจากอาจารย์ประจำหลักสูตร งานที่ได้รับมอบหมายคือ แบบสอบถาม SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายในหัวข้อเรื่อง ลูกจ้างโครงการและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และเมื่อทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ทีมนักศึกษาจะดำเนินการกรองข้อมูลลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้ลงพื้นที่ศาลาบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าด้านการเกษตร โดยวิทยากร ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ

การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และการขึ้นรูป การบรรจุเปิด-ปิดสะดวกไม่ยุ่งยาก

ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการตลาด รูปแบบการกระจายสินค้า ปริมาณและมูลค่าของสินค้าในตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย จุดเด่น ประโยชน์ ขนาดปริมาณบรรจุ ความถี่/ปริมาณการใช้ที่ต่อครั้ง ราคาและต้นทุน ข้อควรระวัง

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย กำหนดชื่อตราสินค้า วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ รูปทรงบรรจุภัณฑ์ สีสันและกราฟฟิค

ลักษณะที่ดีของตราสินค้า ประกอบด้วย สั้น กะทัดรัด จดจำได้ง่าย ออกเสียงได้ง่ายมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ง่ายมีความหมายที่เหมาะสม สามารถบอกสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถนำไปจดทะเบียนการค้าได้ต้องไม่ซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสำคัญ การยืดอายุของผลิตภัณฑ์และการนำกับมาใช้ใหม่

หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาด ประกอบด้วย หน้าที่ส่งเสริมการขาย หน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หน้าที่ให้ความถูกต้องรวดเร็ว หน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม หน้าที่ในการรณรงค์เรื่องต่าง ๆ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม

เวลา 11.30 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ นำโดยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมกันเสนอชื่อตราสินค้า ผลสรุปแล้วได้ชื่อว่า ปุ๋ยยายพิมพ์

เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แจ้งทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้นำเอกสารที่ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมายมาส่งเพื่อที่อาจารย์ประจำหลักสูตรจะได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย เพื่อที่ทีมนักศึกษาจะได้กรอกข้อมูลลงในระบบต่อไป และได้แนะนำสมาชิกใหม่ซึ่งโครงการได้มีการเปิดรับสมัครลูกจ้างในโครงการเพิ่มเติม เพื่อทำความรู้จักและง่ายต่อการทำงานร่วมกันจนสิ้นสุดโครงการ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ทีมนักศึกษาเข้ามารับเอกสารแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อนำข้อมูลที่ทุกคนลงพื้นที่ทำแบบสอบถามกรอกข้อมูลลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประจำเดือนตุลาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู