ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง หมู่1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยวิทยากร นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกง

สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 (เร่งต้น)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0  จำนวน  11 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0  จำนวน  7  กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

หลังจากรับฟังการอบรมสูตรปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนได้ลงมือทดลองทำปุ๋ยอัดเม็ด ขั้นตอนการทำมีดั้งนี้

นำปุ๋ยที่ได้ผสมสูตรไว้แล้วเข้าเครื่องตีป่นเพื่อให้ปุ๋ยละเอียด นำปุ๋ยที่ละเอียดแล้วเข้าเครื่องผสมปุ๋ยเพิ่มน้ำให้ได้ความชื้นตามความเหมาะสม จากนั้นจะได้ปุ๋ยที่มีความชื้นตามสูตร นำปุ๋ยเข้าเครื่องอัดเม็ดแล้วนำไปตากเพื่อให้แห้งและนำเข้าถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับมอบการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน งานที่ได้รับคือ เก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม ทีมนักศึกษารับผิดชอบ อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นและเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ และจัดทำ CIO  ดำเนินการทำ Data cleaning  เลือกข้อมูล top – 3 จาก 10 หมวด – วิเคราะห์หา Pain point // นำเสนอข้อมูลผ่าน Dash board (PowerBI) หรือ G-map ทีมนักศึกษารับผิดชอบ แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ทีมนักศึกษาได้ร่วมกันจัดทำ นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น Pain Point จัดให้มีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้เป็นจุดเด่นของพื้นที่นั้นๆ เช่น จุดชมวิว จุดถ่ายรูป หรือร้านขายต้นไม้พร้อมร้านกาแฟ อาจจะมีของกินในพื้นที่มาวางขายพร้อมกันด้วย ต้องให้มีการสนับสนุนจากทางท้องถิ่นเพื่อให้มีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้ผู้คนรู้จักสถานที่นั้นมากขึ้น ตำบลหนองยายพิมพ์อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์ และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จึงต้องมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้มีจุดเด่นมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว งบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงต้องมีการจัดหางบประมาณจากภาครัฐเพื่อช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและความคิดในเชิงด้านการตลาดของคนในชุมชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ว่าทำยังไงจึงจะหารายได้จากแหล่งท่องเที่ยวและหากำไรจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวไม่ขาดรายได้ และพัฒนาทำให้ประชาชนในชุมชนไม่ขาดรายได้และสามารถอยู่ร่วมกันได้

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมจากประชาชนและได้กรอกข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมลงในระบบ

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู