ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ยักษ์ จับ โจน (ผ่านระบบONLINE) ถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU Channel

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดที่ห้องประชุมชัยคณารักษ์กุล ในส่วนก่อนเริ่มการอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั้นกลุ่มนักศึกษาได้รับหน้าที่ในการรับลงทะเบียนและได้ทำการแจกเสื้อให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ การอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้รับความรู้จาก นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้ใหญ่บ้านฉะไมพร ได้เล่าว่าจุดเริ่มต้นในการทำปุ๋ยมาจากการตอบสนองนโยบายของทางราชการเรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงพยายามจะให้ชุมชนได้ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นไว้ใช้เอง ส่วนประกอบของปุ๋ยส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติที่มีภายในชุมชน เช่น มูลสัตว์เพราะส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตร เลี้ยงสัตว์ มูลสัตว์ภายในหมู่บ้านจึงมีเยอะและเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ปลาป่น กระดูกป่น ปูนขาว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพผู้ใหญ่บ้านฉะไมพรเล่าว่าไม่มีสูตรที่แน่นอนเนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้านที่สามารถจะนำมาทำเป็นปุ๋ยได้ เมื่อได้ส่วนประกอบที่ครบแล้วนำส่วนประกอบทุกอย่างมาผสมให้เข้ากัน อัตราส่วน มูลสัตว์ 80% ปลาป่น กระดูกป่น เกลือ ปูนขาว น้ำหมัก 20% ผสมทุกอย่างให้เข้ากันปิดคลุมด้วยผ้าใบเป็นเวลา 21 วัน

ในการเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”(ผ่านระบบONLINE) นั้น ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดและการอบรมจากวิทยากร ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ซึ่งให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง คำสอนของรัชกาลที่9 การทำงานให้ทำแบบคนจน การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อในการอบรมครั้งนี้คือ กติกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption ได้เรียนรู้ถึงการพอเพียงคือการมีชีวิตที่พอทุกอย่าง มีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ อาหารที่เพียงพอ ของใช้จ่ายที่เพียงพอ ทำง่าย ๆ แบบคนจนทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความมั่นคง ในช่วงบ่ายได้รับฟังการอบรมจาก คุณโจน จันได อบรมเรื่องการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ชีวิตแบบเพียงพอทุกอย่างในชีวิตต้องมีความเพียงพอในความต้องการของเรา ได้รู้ถึงการใช้ชีวิตบนความเพียงพอ รู้จักพึ่งตนเองคือการที่รู้จักพึ่งกันเองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เราทำเฉพาะที่ทำได้อันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งคนอื่นคนที่เขาทำได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คำว่าพอเพียงคือการเรียนรู้ธรรมชาติเข้าใจลักษณะของธรรมชาติและใช้ชีวิตที่เดินเคียงข้างไปกับธรรมชาติโดยพึ่งพากันและกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มนักศึกษา ได้หัวข้อที่ต้องสอบถามข้อมูลคือ ที่พัก/โรงแรม อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่นของหมู่ที่1 บ้านหนองยายพิมพ์  ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ที่พัก/โรงแรมในตำบลหนองยายพิมพ์ไม่มีที่พัก/โรงแรม อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวแต๋น กล้วยเบรกแตก มะพร้าวเผา แกงหยวกกล้วย แกงขนุนใส่ไก่ แหล่งน้ำในท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านส่วนมากจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีจะมีน้ำแห้งบ้างในช่วงหน้าแลง และเกษตรกรในท้องถิ่นหมู่ที่1 บ้านหนองยายพิมพ์ ส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ เช่นไร่มันสำปะหลัง ทำสวนเช่นสวนกล้วย สวนมะนาว สวนส้มโอ

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเดือนนี้ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีชาวบ้านบ้างส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมานั้นยังคงไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามทีมผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามให้เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู