ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงามและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ. ศูนย์การเรียนรู้อำเภอนางรอง

และวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  ณ. ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัตงานได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้อำเภอนางรอง ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. และ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มานำเสนอรายงานการเก็บข้อมูลแบบสอบถามหลังจากได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 2 เดือน ณ. หอประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2    ในพิธียกเสาเอกเสาโทของศูนย์เรียนรู้อำเภอนางรองนั้น ทีมทำงานได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทและได้มีการช่วยงานในการจัดสถานที่ตามสมควรและช่วยนำเสาเอกเสาโทลงหลุมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อำเภอนางรองในครั้งนี้

 

ในการนำเสนอรายงานการเก็บข้อมูลแบบสอบถามหลังจากได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 2 เดือนนั้น ได้ให้แต่ละทีม โดยแบ่งทีมเป็น 3 ทีม คือ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ได้นำเสนอในหมู่บ้านที่ตนเองได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ให้รายงานเรื่อง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน สิ่งที่ได้จากการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ในส่วนของกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบ 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ 2 ซึ่งหลังจากที่ได้ลงเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ตามแบบฟอร์ม 01 ผู้ที่เป็นคนให้ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร เช่นทำนา ทำไร่ ไร่มัน ทำสวน สวนกล้วย สวนมะนาว สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ รายได้หลักของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้มาจากอาชีพหลักคือการทำการเกษตร แบบฟอร์ม 02 เรื่องแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สูงอายุ คนวัยทำงานร่วมไปถึงเด็กนักเรียนภายในหมู่ คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพราะได้รับข่าวสารทางโทรทัศน์มาบ้าง และส่วนใหญ่ไม่ได้มีความวิตกกังวนในการแพร่ระบาดของโรควิด-19 เพราะคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนจึงไม่กระทบถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน สิ่งที่ได้จากการทำงาน ได้รู้จักกการวางแผนการทำงานในการลงพื้นที่ ได้ฝึกทักษะการพูดในการเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อสอบถามตามแบบฟอร์ม ได้ฝึกความอดทนในการลงพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรค จะเป็นการเดินทางเนื่องจากนักศึกษาอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็ต้องเดินทางไกลบ้างครั้งก็เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ทำให้ไม่มีความสะดวกมากพอ ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน คือ อยากให้มีเสื้อใส่เป็นทีมและมีป้ายชื่อ จะได้เพิ่มความน่าเชื่อถือจากคนในหมู่บ้านทำให้คนในหมู่บ้านให้ข้อมูลในเรื่องที่เป็นจริงทุกประการ จุดเด่นแต่ละหมู่บ้าน บ้านหนองยายพิมพ์มีข้าวแต๋น มะพร้าวเผาและกล้วยเบรกแตก บ้านหนองเสม็ดมีภาษานางรอง พืชสมุนไพรและการจักสาน ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน บ้านหนองบยายพิมพ์ต้องการพัฒนาป่าไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของคนในชุมชน บ้านหนองเสม็ดต้องการ พัฒนาแหล่งน้ำและการสัญจรภายในหมู่บ้านรวมทั้งการสัญจรไปแปลงเกษตรของชาวบ้านและอยากได้ศูนย์เรียนรู้ไว้ในหมู่บ้าน ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งบ้านหนองยาพิมพ์และบ้านหนองเสม็ดมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอในหน้าแล้ง และไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน ขโมยและยาเสพติด

ในการรายงานผลของแต่ละกลุ่มได้รับรู้ถึงปัญหาในการทำงานของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปและได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในการรายงานผลในครั้งนี้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติการในเดือนต่อไป เช่นบุคลิกการแต่งตัวในการลงพื้นที่ น้ำเสียงที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล และรูปแบบการนำเสนอแบบพาวเวอร์พ้อยให้น่าสนมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู