HSO1 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Views: 0

กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่  28 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ ศาลาหมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

กระผมและทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมอบรมกับตำบลหนองกง เรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ ที่ศาลาหมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ทางด้านอาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ วิทยากรได้สอนวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ ในแต่ละขั้นตอน ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง บอกถึงประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพ หรือลักษณะของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ถ้าดินนั้นเป็นดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักก็จะช่วยทำให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น ไม่อัดตัวกันแน่นทึบ ทำให้ดินมีสภาพการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขื้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำ หรือดูดซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้น

จากการที่ได้เข้าร่วมอบรม ได้ทราบถึงประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพที่เราสามารถทำขึ้นมาด้วยตนเอง อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จุลินทรียเพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษาและกลุ่มเกษตรกรได้อย่างดี

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

จากการที่ได้เข้าร่วมอบรมมานั้น  ณ ศาลาหมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ชุมชน เกษตรกร นักเรียนและนักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อนําผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

เรื่องถัดไป
HS01 ตำบลหนองกง(กลุ่มประชาชน)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่องก่อนหน้า
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.ชำนิ
เมนู