HSO1 กิจกรรมลงพื้นที่อบรมกระบวนการแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด

ข้าพเจ้านางสาวนิรฌา ศรีเชียงหา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

วันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 2564 ได้มีการลงพื้นที่ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 9.30 น. – 12.00 น. โดยวิทยากร นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองกง

สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 (เร่งต้น)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0  จำนวน  11 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0  จำนวน  7  กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)

1.แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม

2.แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม

3.แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม

รวม 100 กิโลกรัม

หลังจากที่ได้รับฟังคำบรรยายและคำแนะนำจากผู้ใหญ่บ้าน ทางผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ลงมือทำปุ๋ย

โดยมีขั้นตอนในการทำดังนี้

1.นำปุ๋ยคอก มาผสมกับกากน้ำตาล ปุ๋ยยูเรีย จุลินทรีย์ และแร่ฟอสเฟต ผสมให้เข้ากันหมักรวมกันไว้  15-30 วัน แล้วทำการกลับไปกลับไปกลับมา 3 ครั้ง  ในระยะ 1-2 เดือน เพื่อให้เชื่อโรคต่าง ๆ ตายแล้ว นำมาเก็บไว้ในโรงเรือน

2. นำปุ๋ยที่หมักแล้วมาเข้าเครื่องตีป่นหรือเครื่องบดให้ละเอียด

3. นำปุ๋ยที่ผ่านการบดละเอียดมาแล้วมาเข้าเครื่องผสมผ่านความชื้นโดยใช้สูตร คือ แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 11 กิโลกรัม แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 7 กิโลกรัม แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน

4. นำปุ๋ยที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องอัดเม็ด และนำปุ๋ยที่ได้ไปตากให้แห้ง 3-4 วัน ก่อนบรรจุถุง เย็บปากถุงให้ปิดสนิทก่อนนำจำหน่าย

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล Digital Literacy ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

  1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy มีจำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชารู้เท่าทันสื่อ Media Literacy จำนวน 10 ชั่วโมง วิชาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT Literacy จำนวน 10 ชั่วโมง
  2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy มีจำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10 ชั่วโมง วิชาง่าย
  3. สบายกับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชั่วโมง

การทำงานในเดือนพฤศจิกายนเป็นไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู