ดำเนินการ คีย์ข้อมูล ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

  1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. แผนพัฒนาตำบลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของทุกตำบลในอำเภอ
  4. ชื่อหมู่บ้าน/ครัวเรือนเป้าหมาย/รายได้ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
  5. จำนวนกลุ่มอาชีพ/อาชีพ/รายได้/ ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

อื่นๆ

เมนู