ด้านการนำเข้าข้อมูล

  1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ไปจนถึงจัดการข้อมูลผู้ประกอบการรายเดิมที่เลิกกิจการ
  4. นำข้อมูลเข้า CBT-APP ให้ครบถ้วนตามจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
  5. ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล
  3. ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  4. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

อื่นๆ

เมนู