ด้านการนำเข้าข้อมูล

  1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ข้อมูลกองทุนชุมชนในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง หรือฐานข้อมูลอื่นตามที่กำหนด โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและตรวจสอบข้อมูล
  4. ผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ผลการประเมินศักยภาพในระบบ CDD Healthy Fund

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน : หมู่ 1 บ้านสุขสำราญ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน :หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน :หมู่ 5 บ้านดอนนางงาม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน :หมู่ 2 บ้านหนองขนุน ตำบลหูทำนบ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู