ด้านการนำเข้าข้อมูล

  1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ไปจนถึงจัดการข้อมูลผู้ประกอบการรายเดิมที่เลิกกิจการ

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พื้นที่ เกษตรอำเภอปะคำ
  2. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พื้นที่ เทศบาลตำบลปะคำ
  3. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”พื้นที่ เทศบาลตำบลหูทำนบ
  4. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พื้นที่ กศน. อำเภอปะคำ

 

อื่นๆ

เมนู