ด้านการนำเข้าข้อมูล

  1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ชื่อหมู่บ้าน/ครัวเรือนเป้าหมาย/รายได้ ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
  4. จำนวนกลุ่มอาชีพ/อาชีพ/รายได้ ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พื้นที่ ตำบลหนองบัว
  2. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พื้นที่ เทศบาลตำบลปะคำ
  3. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”พื้นที่ตำบลหูทำนบ
  4. ลงพื้นที่เก็บภาพถ่าย ประชาสัมพันธ์โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พื้นที่ กศน. อำเภอปะคำ

อื่นๆ

เมนู