ด้านการนำเข้าข้อมูล

 1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
 2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ข้อมูลกองทุนชุมชนในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง หรือฐานข้อมูลอื่นตามที่กำหนด โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและตรวจสอบข้อมูล

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
  ม.1 บ้านสุขสำราญ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
  ม.1 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
  ม.2 บ้านหนองขนุน ต.หูทำนบ อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์
 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน : ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
  ม.5 บ้านดอนนางงาม ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู