ด้านการนำเข้าข้อมูล

  1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ข้อมูลกองทุนชุมชนในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง หรือฐานข้อมูลอื่นตามที่กำหนด โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและตรวจสอบข้อมูล
    – โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  4. นำข้อมูลเข้า CBT-APP ให้ครบถ้วนตามจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ 7 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ หมู่ 4 บ้านกองพระทราย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  3. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ หมู่ 9 บ้านประชาสามัคคี ตำบลประคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

4. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ หมู่ 11 บ้านเทพเจริญ ตำบลโคกมะม่วง จังหวัด                       บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู