ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

               เมื่อวันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน  รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมการทำสบู่ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ สบู่ก้อนฆ่าเชื้อโรคและสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องนี้มาให้ความรู้และสอนการทำสบู่แต่ละแบบให้ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติ และใช้ประโยชน์ได้จริง หลังเสร็จสิ้นการอบรมได้พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จากนั้นมีการอบรมเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 และการล้างมือให้ถูกวิธี จากการอบรมทำให้ทราบถึงข้อดีของการรับวัคซีน รวมทั้งการปฏิบัติตนทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีน ซึ่งการรับวัคซีนอาจไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่การรับวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อได้

             เมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้นัดหมายกับทีมปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่เพื่อไปทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อโรคตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรที่บ้านของสมาชิกในทีม ซึ่งการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อโรคนั้นผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมนำส่งให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร

             เมื่อวันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำแบบรายงาน 05 หรือ รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) ซึ่งในการทำรายงานนี้ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างดี จนได้ข้อมูลประกอบการทำรายงานครบถ้วน

             เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าในนามตัวแทนตำบลหนองยายพิมพ์ พร้อมทั้งสมาชิกในทีม  ที่มีทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชน รวมทั้งหมด 7 คน เป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในโครงการ U2T HACKATHON 2021 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM  ในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ” ภายใต้โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ) จากการอบรมทำให้เข้าใจถึงการทำแผนธุรกิจที่มาจากปัญหาในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนการนำปัญหา มาแก้ไขและพัฒนาให้เป็นรายได้ในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้อาจารย์วิทยากรได้มอบหมายให้เขียนแผนธุรกิจ 2 แผน คือ VPC และ BMC ซึ่งข้อมูลในแผนเหล่านี้ได้มาจากการสำรวจปัญหาในตำบลหนองยายพิมพ์ หลังเสร็จสิ้นการเขียนแผน อาจารย์วิทยากรได้แนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทุกทีมได้เข้าใจมากขึ้น พร้อมลงช่วยชุมชนของตนเอง เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนต่อไป

             ในช่วงต้นเดือน จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การถ่ายทำคลิปวิดีโอ การนัดหมายทำแผนงาน การนำเสนอผลงาน รวมทั้งการลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติม หาแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนแล้วนำมารวบรวมให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อประกอบการแข่งขันในโครงการนี้ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปได้ พร้อมๆกับการที่คนในตำบลหนองยายพิมพ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             การปฏิบัติงานตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อและสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ ที่เราสามารถนำไปผลิตใช้ได้เองซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างเป็นรายได้ได้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 รวมไปถึงความรู้ต่างๆที่ได้จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนสืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู