ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

         เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันขุดหลุม เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกป่าใน “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

         เมื่อในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงมือผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดอีกด้วย โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยคอก ฟอสเฟต ยูเรีย และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทำเป็นกองสูงไว้ คลุมด้วยผ้าใบพลาสติกนาน 14 วัน หลังจากนั้นมากลับกองปุ๋ยที่คลุมไว้เพื่อควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของปุ๋ย แล้วคลุมผ้าใบพลาสติกไว้อีก 7 วัน เมื่อครบกำหนดก็นำปุ๋ยเข้าเครื่องตีปุ๋ย  ซึ่งเครื่องตีปุ๋ยจะทำให้ปุ๋ยมีความร่วนซุยพร้อมสำหรับอัดให้เป็นเม็ด จากนั้นนำปุ๋ยที่ตีเสร็จเข้าเครื่องอัดเม็ด แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง บรรจุลงกระสอบเพื่อนำไปเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสมเตรียมพร้อมจำหน่าย  นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่พบในโรงผลิตปุ๋ยบ้านหนองยายพิมพ์ คือ ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ เช่น ปุ๋ยคอกที่เก่าเกินไป ทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาเครื่องอัดเม็ดเสียทำให้การผลิตช้าลงและได้จำนวนน้อยลง เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นการอบรมได้รับประทานอาหารกลางวัน และในช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานใน “กิจกรรม U2T covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ซึ่งข้าพเจ้าได้ร่วมกับทีมปฏิบัติงานถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีตัวแลตนเองและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  หลังเสร็จสิ้นการถ่ายคลิปวิดีโอ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งงานให้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน การติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน  ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในหมู่บ้าน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติในเร็ววัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ  ลดการระบาดโควิด”

         นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T หัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่นของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ เกือบตลอดทั้งเดือน และได้รายงานการเก็บข้อมูลให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทราบทุกอาทิตย์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาคือ พืชผักสวนครัว  และเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย เป็นต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์

         การปฏิบัติงานตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเผยแพร่หรือบอกต่อแก่ผู้อื่น ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและเห็นถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  เพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข

อื่นๆ

เมนู