ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

         เมื่อวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อนการอบรมได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งรับเสื้อและป้ายชื่อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากนั้นได้เริ่มการอบรม โดยวิทยากรที่มาอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ ท่านได้พูดถึงความเป็นมาของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งเกิดจากที่คนในชุมชนอยากจะผลิตใช้กันภายในชุมชน จึงได้ประสานขอคำแนะนำจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีจำหน่ายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด ซึ่งได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เพราะมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง นับว่าเป็นความสำเร็จของชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังเสร็จสิ้นการอบรม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้ารับผิดชอบเก็บข้อมูลใน 4 หัวข้อ ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, และร้านอาหารในท้องถิ่น จึงได้แบ่งงานกันรับผิดชอบภายในกลุ่มให้เข้าใจตรงกันและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน โดยข้าพเจ้าได้เริ่มลงเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อขอข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลเป้าหมาย หลังจากนั้นจึงลงเก็บข้อมูลตามที่ผู้ใหญ่บ้านแนะนำจนแล้วเสร็จ จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหนองยายพิมพ์มีหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหาร งานฝีมือ และการรักษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนในตำบล

         เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง HUSOC – BRU Channel โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดงานบุญผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโคกว่าน และพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption ” โดย อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในช่วงบ่ายได้มีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี หลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Vital Disruption ” โดย คุณโจน จันได ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านดิน และผู้ก่อตั้งพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ ซึ่งทำให้ทราบว่าในยุคปัจจุบันนี้ การพึ่งตนเองคือสิ่งที่ดีที่สุด ปัจจัย  4 ต้องอยู่ในกำมือเราให้ได้ ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T หัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้ารับผิดชอบหมู่ 6, 7, 8, และ 10 จึงได้แบ่งงานกันและลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาคือ พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ได้เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพอีกด้วย ซึ่งพบว่าคนในชุมชนบางส่วนมีการนำปุ๋ยชีวภาพมาใช้ทำการเพาะปลูก และมีความต้องการให้มีการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

         การปฏิบัติงานตลอดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะมีตัวอย่างจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้ลงเก็บข้อมูล ซึ่งถ้าหากเราใช้ชีวิตพอเพียง สร้างทุกอย่างจากสิ่งที่มี มองหาทางเลือกที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัว เน้นการพึ่งตนเองก่อนพึ่งผู้อื่นจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุขตลอดไป

อื่นๆ

เมนู