ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดพบประพูดคุยพร้อมทั้งให้กำลังใจทีมปฏิบัติงาน “ทีมจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ทั้งทีมนักศึกษา ทีมประชาชน และทีมบัณฑิตจบใหม่ นอกจากนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งงานให้รับผิดชอบตามแบบสำรวจ 06 ซึ่งเป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และมอบหมายงานทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ได้นัดหมายรวมตัวทีมปฏิบัติงานเพื่อเดินทางไปขอข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์ และ รพ.สต. บ้านหนองยาง ต.หนองยายพิมพ์ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและข้อมูลด้านสุขภาพของคนในตำบลมาประกอบการทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) หรือแบบฟอร์ม 05 และนอกจากนี้ยังได้ลงเก็บข้อมูลชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบตามแบบฟอร์ม 06 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียน ซึ่งทีมข้าพเจ้ารับผิดชอบในส่วนของที่พักอาศัย จึงได้แบ่งงานกันลงเก็บข้อมูลจนแล้วเสร็จ

         และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากกลุ่มสัมมาชีพในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรม ข้าพเจ้าขอสรุปดังรายละเอียดต่อไปนี้
         การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ แบ่งเป็น
         1. จุลินทรีย์ธรรมชาติ มีส่วนผสมมาจากดินปุ๋ยไผ่ 3 ช้อน, น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อน, น้ำ และรำอ่อน โดยจะนำส่วนผสมต่างๆผสมเข้าด้วยกัน และปั้นเป็นก้อนๆ ห่อด้วยกระดาษใส่ในกระสอบปุ๋ย เก็บไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อนำไปทำจุลินทรีย์ โดยอาศัยแสงแดดเข้าช่วย
         2. จุลินทรีย์ที่ซื้อมา หรือฮอร์โมนไข่ มีส่วนผสมจากกะปิ 1 ช้อน, น้ำปลา 1 ช้อน, ผงชูรส 1 ช้อน, นมจืด 1 ช้อน, ยาคูลท์ 1 ช้อน, และ ไข่ไก่ 3 ฟอง นำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน หมักไว้ 3 เดือน ใช้ใส่นาข้าว ผักกินใบ ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อน ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตร
          การทำปุ๋ยหมักชีวภาพมีประโยชน์ ดังนี้
         1. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช การแตกหน่อ แตกใบ
         2. ช่วยไม่ให้รากเน่า
         3. ช่วยขยายรากฝอย
         4. บำรุงดอก
         5. ฮอร์โมนไข่ช่วยเร่งดอก เร่งผล

         หลังจากนั้นได้เดินสำรวจและชมแปลงผักของชาวบ้าน ซึ่งปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ พบว่าพืชผักสวยงาม ปลอดสารพิษและสารเคมี เหมาะต่อการบริโภคเป็นอย่างยิ่ง หลังเสร็จสิ้นการอบรม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานเก็บข้อมูลตามเเบบฟอร์ม 01, 02, และ 06 เพิ่มเติม และได้พูดคุยปรึกษาแบ่งงานกันกับทีมปฏิบัติงานและดำเนินงานต่างๆให้เสร็จตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู