ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

             เมื่อวันที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมปฏิบัติงาน รวมทั้งชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าร่วมงานพิธียกเสาเอก-เสาโทศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน  ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยก่อนเริ่มพิธีได้มีการพบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานและแนวทางในการปฏิบัติงานก่อนแยกย้ายทำหน้าที่ของตนเอง ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่  เช่น จัดเก้าอี้ จัดโต๊ะ ช่วยเตรียมอาหาร และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า ในตอนกลางวันหลังเสร็จพิธีได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกครั้ง อาจารย์ได้ชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ซึ่งงานในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

             ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปงานของโครงการตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา คือ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยเป็นการสรุปงานแยกตามกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มประชาชน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ของตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน สิ่งที่ได้จากการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน และหัวข้อสุดท้าย คือ จุดเด่น ความต้องการ และปัญหาของแต่ละหมู่บ้านที่ได้ลงเก็บข้อมูล ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบใน 5 หมู่บ้านของตำบลหนองยายพิมพ์ พบจุดเด่นคือความสามัคคีกันของทุกหมู่บ้าน มีความต้องการด้านอาชีพเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาที่คล้ายๆ กันในด้านอาชีพ ความยากจนของคนในหมู่บ้าน และปัญหาด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ เป็นต้น หลังจากสรุปงานเสร็จ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ลงเก็บแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้พักการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามไว้ก่อน แต่มาเน้นเรื่องการเรียนออนไลน์ทั้ง 4 ทักษะแทน

             การปฏิบัติงานตลอดเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการควบคุมอารมณ์ การพูด เป็นต้น  พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เห็นความสามัคคีกันของคนในชุมชนและคนในทีม ซึ่งถ้าหากทุกคนมีความสามัคคีกัน ก็จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู