ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet โดยอาจารย์ประจำตำบล ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในตำบลหนองยายพิมพ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้ จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม โดยกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบ 8 กลุ่ม ได้แก่ ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้าง ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ อปท. เอกชนในพื้นที่

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดิฉันได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เก็บข้อมูลในส่วนของกลุ่มเป้าหมายผู้แทนตำบล หรือเจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล ในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และมีนางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย จากการอบรมได้รับข้อมูลในการออกแบบแบบบรรจุภัณฑ์หัวข้อหลักๆดังนี้

1.การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

2.การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์

3.ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์

-ข้อมูลด้านการตลาด

-รูปแบบการกระจายสินค้า

-ปริมาณและข้อมูลของสินค้าในตลาด

-ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา

-คำอภิปราย จุดเด่น ประโยชน์ ขนาด ปริมาณบรรจุ ราคาและต้นทุน ข้อควรระวัง

4.ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

-กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

-กำหนดตราชื่อสินค้า

-วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์

-รูปทรงบรรจุภัณฑ์

-สีสันและกราฟฟิก

หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาด (Marketing Function)

1.หน้าที่ส่งเสริมการขาย

2.หน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

3.หน้าที่ให้ความถูกต้องรวดเร็ว

4.หน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม

5.หน้าที่ในการรณรงค์เรื่องต่างๆเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อม กินของไทยใช้ของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการตั้งชื่อบรรจุภัณฑ์ และโลโก้  โดยได้ชื่อ” ปุ๋ยยายพิมพ์”ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และโลโก้เป็นรูปปั้นยายพิมพ์ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ สร้างจุดเด่น ให้กับบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองยายพิมพ์ต่อไป

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันได้เข้าร่วมงาน “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal “ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งโคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านเกษตร ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ทั้ง3 อย่างเข้าด้วยกัน เป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

ประโยชน์จากการทำโคกหนองนาโมเดล

1.เกิดการพึ่งพาตนเอง มีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่าย ทำให้มีรายได้เข้าครัวเรือน

2.เกิดการพึ่งพากันเอง มีการสร้างเครือข่ายโคกหนองนาจำนวนหลายแปลง เพื่อแบ่งปันความรู้ในการทำโคกหนองนาให้แก่กัน

3.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.มีการปรับพื้นที่นาของตัวเองให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานและเก็บแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานราชการ ผู้แทนตำบล ในการขอข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาในการต่อยอดของโครงการนี้อย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู