ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30น. กลุ่มบันฑิตจบใหม่และกลุ่มประชาชนได้ไปเตรียมพื้นที่งาน “โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านช่วยกันขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งกลุ่มงานเป็น 3 กลุ่ม โดยได้เรียนเชิญ นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ซึ่งส่วนประกอบได้แก่ มูลสัตว์ 500 กก.  แร่ฟอสเฟต 5 กก.  และยูเรีย 1 กก. นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ระหว่างที่คลุกเคล้าให้รดน้ำให้มีความชื้น 50% วิธีตรวจสอบง่ายๆว่าปุ๋ยใช้ได้หรือไม่ คือการกำปุ๋ย กำแล้วน้ำต้องไม่ไหล หากกำปุ๋ยแล้วเป็นก้อนก็สามารถใช้ได้ ต่อมานำผ้าใบที่เตรียมไว้ปิดกองปุ๋ยและกลับกองปุ๋ยที่หมักไว้ ทุกๆ 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง ใช้เวลาในการหมัก 24 วัน และนำปุ๋ยไปตากแดด 1 วัน จากนั้นนำปุ๋ยไปเข้าเครื่องตีก่อนนำมาอัดเม็ด พอได้เป็นเม็ดแล้วนำไปตากแดดและบรรจุใส่ถุง  หลังจากที่ได้เรียนรู้กระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ต่อมาเวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงาน ให้ทำกิจกรรม “U2T Covid-19 ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ” ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดทำได้แก่  การแจกเจลแอลกอฮอล์ แจกหน้ากากอนามัย และแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรค Covid-19 อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และมีความรู้ในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน เก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นเพิ่มเติม และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ทำให้ดิฉันได้เข้าถึงบริบทของชุมชน สถานการณ์แวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น  ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดของชุมชน เห็นถึงการดำเนินการเอง คิดเองร่วมกันภายในชุมชน ใช้วัสดุในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างความยั่งยืนในชุมชน โดยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้

อื่นๆ

เมนู