ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมโครงการ U2T Covid Week อบรมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังฉีด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อจะได้คลายความกังวลและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และได้เข้าร่วมอบรมการทำสบู่ฆ่าเชื้อโรค โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดยแบ่งเป็น กลุ่มทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สูตรทําสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สําหรับ 10 กก. )

 1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส แบบมุก) 1 กก.
 2. หัวเชื้อ N 8000 1 กก.
 3. ผงฟอง 1 ขีด
 4. ผงข้น 4 ขีด
 5. สารกันบูด 15 ซีซี
 6. น้ำหอม 30 ซีซี
 7. KD (ใช้เพิ่มความเข้มข้นของสาร) 1.5 ขีด
 8. เดทตอล 2.3 ฝา
 9. น้ำสะอาด 8 กก.
 10. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทํา

 1. นําผงฟองแช่น้ำละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆ และนําผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใสๆเช่นเดียวกัน
 2. จากนั้นนําหัวเชื้อ ข้อ 1,2 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว เทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทางเดียวกันจน ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 3. หลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำทีละ 2 กก. ใส่ไปกวนไปเรื่อยๆ จนครบ
 4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ KD และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีก 5 นาที จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
 5. เติมสี กลิ่น และสารกันบูด เป็นอันเสร็จขั้นตอน บรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรทําสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทําได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์)

 1. กลีเซอรีนก้อน,เบสสบู่ 1 กก.
 2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
 3. เดทตอล1-2 ฝา
 4. น้ำหอม 20 ซีซี
 5. สีผสมอาหาร (ใส่จนได้สีตามที่ต้องการ)

วิธีทํา

1.นํากลีเซอรีนก้อนละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด

 1. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 2. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
 3. ผ่านไปประมาณ 15-20 นาที สบู่แข็งตัว สามารถแกะออกจากพิมพ์และแพคใส่ซองหรือกล่อง เป็นอันเสร็จเวลา

ต่อมาเวลา 15.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้กลุ่มบัณฑิตไปดำเนินการแจกจ่ายสบู่เหลวและสบู่ก้อนให้แก่ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตารัก หมู่ 10 บ้านจาน หมู่ 8 บ้านก้านเหลือง หมู่ 7 และบ้านหนองถนน หมู่  6

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้มีการประสานงานติดต่อขอข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อขอข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในการทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile): แบบฟอร์ม 05  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้เเก่

 1. สถานภาพตำบล เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป สถานภาพด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ สถานภาพด้านการศึกษา ด้านรายได้ และสถานภาพการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. การประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ
 3. กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือนเพื่อการพัฒนา
 4. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ในมิติในแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ
 5. โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้ประชุมออนไลน์ โดยอาจารย์ได้มอบหมายงานให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งแบบสำรวจแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ ที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน โรงเรียน โดยดิฉันและทีมงานได้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล บ้านหนองโจด หมู่ 4 บ้านยาง หมู่ 5 บ้านก้านเหลือง หมู่ 7 บ้านจาน หมู่ 8 บ้านโนนศาลา หมู่ 9 และบ้านหนองตารัก หมู่ 10

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการประเมินตนเองและบุคคลในครอบครัว สังเกตอาการ ดูแลสุขอนามัยและป้องกันตัวเองอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อื่นๆ

เมนู