ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ได้มีการนัดประชุมพูดคุยระหว่างอาจารย์กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เมื่อเวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25  ชั้น 2 เพื่อชี้แจงและมอบหมายให้ทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile): แบบฟอร์ม 05 และการเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases): แบบฟอร์ม 06 เพิ่มเติม

โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการประสานงานติดต่อขอข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เพื่อขอข้อมูลอ้างอิงทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile): แบบฟอร์ม 05  

  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้เข้าอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ต.หนองกง  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  โดยมีผู้ช่วยประทวน ดำเสนา เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ   

1.การทำจุลินทรีย์ธรรมชาติจากขุยไผ่ ผสมส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน นำมาปั้นเป็นก้อน ห่อด้วยกระดาษ นำมาใส่กระสอบปุ๋ยเก็บไว้ 1 สัปดาห์ เพื่อนำไปทำน้ำจุลินทรีย์ต่อไป

2.การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (ฮอร์โมนไข่) จะต่างจากจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ใช้น้ำเปล่าเป็นการใช้น้ำจากสระ โดยผสมส่วนประกอบทั้งหมด กรอกใส่ขวดตากแดดไว้ประมาณ 20 วัน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำหมักกลายเป็นสีแดงหรือสีเขียว หมักทิ้งไว้ 3 เดือน จะเห็นผลดีกว่า ใช้กับนาข้าวจะได้ผลดีที่สุด

3.การทำฮอร์โมนนมสดระเบิดดิน หมัก 7 วัน ใช้ได้ ไม่ต้องตากแดด ช่วยให้ดินกลายเป็นดินร่วน ไม่แข็ง สามารถหมักกับน้ำหมักจุลินทรีย์ได้

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

-ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตร

-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช

-ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

-ผลผลิตที่ได้ปลอดสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

-ช่วยกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืช

ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่อีกครั้ง ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อยอดจากเดือนกุมภาพันธ์โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของหมู่ 8 บ้านจาน และ หมู่ 10 บ้านหนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 2-11 มีนาคม 2564 เก็บแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน: แบบฟอร์ม 01 ,แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาด ไวรัสโควิด-19:แบบฟอร์ม 02,แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases): แบบฟอร์ม 06

 

 

 

อื่นๆ

เมนู