ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

การนัดหมายในเดือนมิถุนายน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฎิบัติงานทั้งกลุ่มประชาชน และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง เข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564”  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้ร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์ ขุดเตรียมหลุมสำหรับปลูกกล้วย และต้นไม้อื่นๆ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 22 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์จนแล้วเสร็จ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ในช่วงเช้า ข้าพเจ้าพร้อมกลุ่มผู้ปฎิบัติงานทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชน และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง อบรมหลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ณ โรงปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านฉะไมพร แผ้วพลสง บรรยายวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ วว. ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่1 การหมักปุ๋ยอินทรีย์ 

1.เตรียมวัตถุดิบ

  • แม่ปุ๋ยยูเรีย (48-0-0) อัตราส่วน 2 กิโลกรัม/ตัน การใส่ปุ๋ยยูเรียนี้เพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์จนกลายเป็นปุ๋ย
  • มูลสัตว์ อัตราส่วน 1,000 กิโลกรัม ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นสารอินทรีย์ที่เหมาะกับการหมักปุ๋ยอินทรีย์ เพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายน้อย และมีอินทรีย์วัตถุจำนวนมาก
  • หินฟอตเฟต (0-3-0) อัตราส่วน 25 กิโลกรัม/ตัน ช่วยในการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรดและความเป็นด่างให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

2. วิธีการหมักปุ๋ย

  1. ผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน พร้อมรดน้ำให้เปียกประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ทั่วทั้งกองปุ๋ย

2.ตักปุ๋ยขึ้นกองให้มีความสูงพอเหมาะ จากนั้นคลุมด้วยพลาสติกหรือผ้าใบให้สนิทเพื่อป้องกันลมและฝนชะกองปุ๋ย

3.หมักปุ๋ยไว้ แล้วกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน จนครบ 24 วัน  เมื่อครบ 24 วันแล้วจะตีปุ๋ย(ใช้สูตรการตีปุ๋ยของ วว.)ให้ร่วน เพื่อนำไปอัดเม็ด จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งและบรรจุถุง

ปัญหาที่มักพบในการหมักปุ๋ย คือการใช้วัตถุดิบที่เก่าจนเกินไป ทำให้มีค่าอินทรีย์น้อย

ในช่วงบ่าย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสรุปงานและประชุมมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม ทั้ง 2 ตำบล ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยการถือป้ายรณรงค์ ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ฉีดวัคซีนตามบ้าน แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองยายพิมพ์

ภาพกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

“รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด”

ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามตามหัวข้อที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้รับผิดชอบ ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

    1. เกษตรกรในท้องถิ่น ได้แก่ หมู่ 2 หมู่3 หมู่4 และหมู่9
    2. พืชในท้องถิ่น
    3. สัตว์ในท้องถิ่น

ซึ่งในการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

1.ได้ความรู้จากการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทราบถึงส่วนผสมต่างๆในการหมักปุ๋ย ประโยชน์ของปุ๋ยหมักอินทรีย์ และสามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานในเดือนต่อไปได้

2.จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา(นาปี)เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นการทำสวนและปลูกพืชอื่นๆ ข้อมูลพืชในท้องถิ่น พบว่าพืชส่วนใหญ่ในหมู่บ้านคือ พืชที่สามารถรับประทานได้ เช่น มะม่วง ชะอม ส้มโอ เป็นต้น และข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่นพบว่าสัตว์ในหมู่บ้านส่วนมากเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้บริโภคและขาย เช่น ไก่ และเป็ด และรองลงคือ วัว

 

วิดีโอกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู