ข้าพเจ้านางสาว ภรภัทร บาลศรี  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร  การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดประชุมชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ เวลา 16.00 น. และวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านจาน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและเก็บภาพถ่ายงาน บันทึกวิดีโอ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชนลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ศาลาหมู่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง เวลา 16.00 น. โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรแจกแจงงานให้ผู้ปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่การทำงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละตำบล ทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  กลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายทำแบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมายและลูกจ้างโครงการ ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร การเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้ตำบลละ 3 ราย

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านจาน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและเก็บภาพถ่ายงาน บันทึกวิดีโอ การเดินทางของกลุ่มประชาชนได้นัดหมายกันที่ศาลาหมู่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  พร้อมเพรียงกันทั้งหมด 9 คน พร้อมออกเดินทางไปบ้านจาน หมู่ 8 ต.หนองยายพิมพ์  เพราะผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านไปประชุมประจำเดือนตุลาคมที่หมู่บ้านจาน เมื่อเราไปถึงผู้นำชุมชนกำลังประชุมกันยังไม่แล้วเสร็จ ดิฉันและกลุ่มประชาชนเริ่มเก็บภาพถ่ายและประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ผู้นำชุมชนทุกท่านทราบและทุกตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการประสานงานจากพวกเราเพื่อเก็บแบบสอบถามโครงการ การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  หลังจากทำการชี้แจงเป็นที่แล้วเสร็จ กลุ่มประชาชนเริ่มเก็บแบบสอบถามกับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านใน ต.หนองยายพิมพ์ ที่เข้าร่วมโครงการ ทางทีมงานได้ถ่ายงานเก็บภาพถ่าย วิดีโอ ผู้นำชุมชนมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการพูดสนทนา เว้นระยะห่างได้ดี  วันนี้พวกเรากลุ่มประชาชนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง แบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T
กลุ่มเป้าหมาย
1. ตำบลของท่านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ
ลูกจ้างโครงการ
1.
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมในด้านใดบ้าง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
2. การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบ/เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ/การเงิน

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชนลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ศาลาหมู่ที่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประชุมในครั้งนี้ โดยมี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ชาวบ้าน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชน การเข้าร่วมกิจกรรมมีหัวข้อหลัก คือ การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์  ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น 4 อย่างด้วยกัน เช่น
1. ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสมป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย
2. รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า
3. ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้
4. การขึ้นรูป การบรรจุเปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเรื่องสำคัญสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงต้องศึกษาเรียนรู้ความต้องการของการตลาดความต้องการของผู้บริโภคและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand) ตราสินค้าใช้เป็นชื่อและเครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องกำหนดชื่อตราสินค้าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ
วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท วัสดุมีคุณสมบัติทั้งข้อดีและข้อเสีย ในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle)
รูปทรง บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างสวยงาม สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้
สีสันและกราฟฟิค  สีสันและกราฟฟิค คือการรวมของการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงตราสินค้าลักษณะผลิตภัณฑ์

การเข้าร่วมประชุมเป็นการเสนอความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชน ช่วยกันออกความคิดเห็นรูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ (Brand)และโลโก้ (Logo Brand) เพื่อจัดจำหน่าย เวลาต่อมาอาจารย์ได้ให้ ทุกคนเสนอชื่อแบรนด์แสดงความคิดเห็นชื่อแบรนด์ปุ๋ย มีดังนี้ คนสู้งาน ปุ๋ยยายพิม์ พิมมี่การเกษตร ปุ๋ยพิมพ์ดิน ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ และปุ๋ยงานเจิ่น เป็นต้น ในขณะที่เลือกชื่อแบรนด์ปุ๋ยที่ดีที่สุดให้สมกับปุ๋ยที่มีคุณภาพและจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองยายพิมพ์  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมโหวตให้แต่ละคนยกมือขึ้นเพื่อนับจำนวนคะแนนมากที่สุดในจำนวนคนที่ยกมือ การโหวตของทุกคนให้คะแนนมากที่สุดคือ ปุ๋ยยายพิมพ์ ส่วนโลโก้ (Logo Brand) จะให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือ รูปปั้นยายพิมพ์

สรุปผลการทำงานเดือนตุลาคม ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามภายในหมู่บ้านมีการดูแลสุขอนามัยเป็นอย่างดี มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด  การปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่ค่อยสะดวกมากนักยังเป็นอุปสรรคของการลงพื้นที่ในแต่ละเดือน ดิฉันเห็นความอดทนของทีมงานและเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน ติดปัญหาตรงไหนทีมงานก็จะมีการช่วยเหลืออยู่เสมอ การทำงานในเดือนตุลาคมนี้และอยู่ในระหว่างสถานการณ์ COVID-19 พวกเราทำงานกันได้ดีอย่างเช่นเคย รักษาสุขภาพ และการทำงานลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู