ข้าพเจ้านางสาว ภรภัทร บาลศรี  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร  การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ดิฉันเเละทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามวันที่1-12มีนาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสำรวจเเบบสอบถามระดับบุคคลเเละครัวเรือน เเละสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ดิฉันและเพื่อนร่วมงานได้ลงพื้นที่สำรวจตาม เขตพื้นที่ตลาด ศาสนสถาน เเละโรงเรียน จากการสำรวจพบว่าเเต่ละเขตพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์มีมาตราการในการป้องกันโควิค19 มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ  โรงเรียนจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา และทุกสถานที่ในการสำรวจมีการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน  มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม การได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เห็นถึงความสะดวกและปลอดภัยในชุมชน สถานที่ต่างๆ

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรและค้าขาย,ทำงานในพื้นที่อำเภอที่ตนเองอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพเสริม เช่น ร้านเนื้อย่าง ร้านขายของชำ  การขายของในตลาด แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากค้าขายและกู้ยืมเงิน รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ต่อเดือน เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยเป็นจำนวนมากและอยู่อย่างสันติภาพ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยส่วนมากคนในชุมชนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก และมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง ซึ่งชาวบ้านทุกคนได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

อื่นๆ

เมนู