ข้าพเจ้า นายประสิทธิ์ หาญสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม ประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนกันยายน 2564

       วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดวันเวลาในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 

       วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้นัดหมายลงพื้นที่ ณ.ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ประชุมแบ่งงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)​ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ท่านได้รับประโยชน์/ การเปลี่ยนแปลงในระดับใด โดยกลุ่มเป้าหมายที่ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้รับมอบหมายคือ ประธานวิสาหกิจชุมชน/ ผู้นำชุมชน/ เกษตรกร และลูกจ้างโครงการ หลังจากที่ประชุมและแบ่งงานกันเสร็จข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่เพื่อ เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย  ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานและสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจริง                         

          วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้แก่ กลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิต จบใหม่ และนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยมีทางผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมี วิทยากร  คือ ดร. สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้แนะนำและช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์​ครั้งนี้ด้วย เนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ทางกลุ่มผู้นำและชาวบ้านต้องการให้ทางผู้ปฏิบัติงานช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ปุ๋ย รวมไปถึงโลโก้ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยทางผู้นำชุมชน ชาวบ้านและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการเสนอชื่อแบรนด์กันเข้ามามากมาย อาทิเช่น คนสู้งาน ปุ๋ยยายพิมพ์ พิมมี่การเกษตร ปุ๋ยพิมพ์ดิน ปุ๋ยดีแม่พิมพ์ ปุ๋ยงามเจิ่น เป็นต้น และได้ทำการโหวตคะแนน โดยชื่อแบรนด์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคือ ปุ๋ยยายพิมพ์ ได้รับคะแนนโหวตไป 23 เสียง ซึ่งความหมายของชื่อแบรนด์คือชื่อของหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ ส่วนโลโก้ของแบรนด์ทางผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวบ้านได้ตกลงกันจะใส่โลโก้เป็นรูปปั้นของยายพิมพ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน   ในภาคบ่ายของการประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานรายใหม่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคกหนองนาโมเดล ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 ตุลาคม​ 2564

         วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังการเสวนา เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal โดยมีกลุ่มเจ้าของหนองนาโมเดลทั้ง 11 ท่าน กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน U2T ทั้ง 3 หนองได้แก่ หนองยายพิมพ์ หนองกง และหนองโสน เข้าร่วมรับฟัง ผู้เสวนา โดยมีผู้เสวนา คือ 

1.   พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง
2.   นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
3.    นางดนุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนัน ตำบลหนองโสน
4.    นายสมชิต ไชยชาติ พัฒนากรชุมชนชำนาญการ อำเภอนางรอง
5.    อาจารย์ดนัย สุริยวงศ์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
6.    รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

        เนื้อหาในการเสวนาครั้งนี้คือ การแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการ พื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล​ เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนสู่การค้าขาย เพื่อทางรอดในยุค New Normal หลังจากจบการเสวนาครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมถ่ายภาพและรับประทานอาหารเที่ยงกับกลุ่มผู้เข้าร่วมเสวนา ประโยชน์ ในการเสวนาครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าทราบถึงผลประโยชน์ของโคกหนองนาโมเดล การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

อื่นๆ

เมนู