ดิฉัน นางสาวรัชนีกร ศรีจันทร์ กลุ่มงานบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHS01 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล​ 1 มหา​วิทยา​ลัย​ )

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง Quadruple Helix จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.มาลิณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา จตุรภาคีสี่ประสานคือ รัฐบาล ชุมชน เอกชน มหาวิทยาลัย ที่ต้องทำงานร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ดิฉัน ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำความรู้ 4 ภาคส่วนไปขับเคลื่อนชุมชน นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาชุมชนคือการเปลี่ยนแปลงคนต้องมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  และทุกมหาวิทยาลัยทำงานตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals–SDGs โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 17 ข้อ 5 กลุ่ม

การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ 

 • เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน
 • เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย
 • เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
 • เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
 • เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
 • เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
 • เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 • เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 • เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
 • เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 กลุ่ม 5 p คือ

 • กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน
 • กลุ่ม Prosperity ที่ว่าด้วยเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม
 • กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม
 • กลุ่ม Partnership ที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง แก่ชุมชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดิฉันได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง เพื่อไปเรียนรู้ศึกษาข้อมูลวิธีการทำปุ๋ยอัดเม็ด โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีนายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้อธิบายวิธีการทำปุ๋ยอัดเม็ด และมีผู้สาธิตวิธีการทำ คุณสมหวัง ขำมณี ประจำขั้นตอนการบดปุ๋ย คุณสร้อย นวลปักศรี ประจำขั้นตอนการผสมสูตร และคุณหัน ปักษา ประจำขั้นตอนการอัดเม็ด ก่อนจะมาเป็นกลุ่มทำปุ๋ยนั้นได้มีการรวบรวมสมาชิก เพื่อร่วมการหุ้น นำเงินไปซื้อปุ๋ยคอก และจ่ายค่าจ้างเหมารถประมาณ 1,500 บาทต่อเที่ยว ค่าจ้างคนงาน 600 บาทต่อเที่ยว ตอนนั้นลงทุนประมาณ 300,00บาท เนื่องจากตอนนั้นปุ๋ยเป็นที่ต้องการของสมาชิกและชาวบ้าน และหลังจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาสนับสนุนให้สูตรในการทำปุ๋ยและเครื่องผลิตปุ๋ยอัดเม็ด สูตรที่ใช้คือสูตรปุ๋ย ว ว. 6-3-3 เร่งต้น กระบวนการทำก่อนจะนำไปทำปุ๋ยอัดเม็ด นำปุ๋ยคอกมาผสมกับ ปุ๋ยยูเรีย กากน้ำตาล จุลินทรีย์ ฟอตเฟส นำมามักไว้ 15 วัน ถึง 1 เดือน แล้วนำรถไถมาไถกลบปุ๋ย 3 ครั้ง ทิ้งไว้ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน แล้วพลิกทิ้งไว้รอเชื้อโรคพวกเมล็ดหญ้าตายหมดแล้วค่อยนำรถไถมาไถเก็บไว้รอนำไปผลิต ถ้ามีความชื้นอยู่เยอะก็จะนำไปตากแดดทิ้งไว้ก่อนที่จะนำมาเข้าเครื่องผลิตตามขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอนการทำปุ๋ยอัดเม็ดมีดังนี้

 • การบดปุ๋ย
 • การผสมสูตร
 • การอัดเม็ด
 • ได้เม็ดปุ๋ยแล้วให้นำไปตากแดด
 • แห้งแล้วนำมาใช่ถุงปุ๋ยแล้วเย็บถุงปุ๋ยเพื่อนำไปขาย

สูตรปุ๋ยอัดเม็ดที่ใช้คือ สูตรเร่งต้นมีส่วนผสมดังนี้

 • ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 11 กิโลกรัม
 • ปุ๋ยสูตร 18-46-0 จำนวน 11 กิโลกรัม
 • ปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 11 กิโลกรัม
 • ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม

รวมเป็น 100 กิโลกรัม แบ่งได้เป็น 2 ถุง ถุงละ 50 กิโลกรัม แต่ก่อนขายอยู่ถุงละ 400 บาท ตอนนี้ลดเหลือถุงละ 250 บาท ต่อ 50 กิโลกรัม

 

 

อื่นๆ

เมนู