ดิฉัน นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังต่อไปนี้

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้ทำแบบรายงาน 05 หรือ รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) ซึ่งในรายงานนี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1. สถานภาพตำบล
2. การประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ
3. กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ
5. โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย
ดิฉันและสมาชิกกลุ่มบัณฑิตได้แบ่งหน้าที่การทำงาน ในการจัดทำรายงานส่วนต่างๆ จะลงพื้นที่สำรวจทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละเดือน  โดยดิฉันได้รับผิดชอบในส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือนเพื่อการพัฒนา และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่อบรมการเลี้ยงไส้เดือน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้คือ นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ และนายสำราญ สาทิพย์จันทร์ กล่าวว่าเป็นการทำโครงการเพื่อรองรับปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชนหรือครัวเรือน คือ การกำจัดขยะอินทรีย์ โดยการเริ่มเลี้ยงไส้เดือน อาหารของไส้เดือน ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารในครัวเรือน เป็นต้น การเลี้ยงไส้เดือนมี 2  แบบ คือ การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ และเลี้ยงในกะละมัง ซึ่งในชุมชนเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์AF (Afirican Night) เพราะมีราคาถูก ตัวใหญ่ และมีความสามารถในการย่อยสลายซากอาหารได้รวดเร็ว ส่วนการเลี้ยงไส้เดือนนั้น ส่วนใหญ่เลี้ยงในกะละมัง เพราะมีต้นทุนการผลิตต่ำมากกว่าเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ หลังจากการอบรมเสร็จ อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงาน ได้มอบโลโก้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนให้กับชุมชนและได้ลงไปดูศูนย์การเลี้ยงไส้เดือนของนายสำราญ สาทิพย์จันทร์ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน  ดูโรงเรือนการเลี้ยงไส้เดือนและได้รู้ประโยขน์ของมูลไส้เดือนคือ
1. มีธาตุอาหารสูง และปลอดสารเคมี
2. ช่วยปรับสภาพหน้าดิน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
3. ช่วยปรับคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อ ในบ่อปลา บ่อกุ้ง

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ได้รู้ถึงการจัดการบริหารเวลาในการทำงาน และได้ความรู้จากการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน การสร้างรายได้ในชุมชน วิธีการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำได้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย และไม่ใช้สารเคมี

 

อื่นๆ

เมนู