ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือน พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ร่วมกิจกรรมลงเสาเอก เสาโท ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์
จากการทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งบัณฑิตจบใหม่ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้รับผิดชอบ หมู่ 5 บ้านยาง
หมู่  6 บ้านหนองถนน หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง หมู่ 8 บ้านจาน และหมู่ 10 บ้านหนองตารัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
– การลงพื้นที่เก็บแบบรายงาน 01 แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 05 แบบรายงานสถานภาพตำบล (หมู่ 5,6,7,8,10)
สิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่
1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งมีการวางแผนงาน
2.กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นต่อที่ประชุมชนมากขึ้น
3.รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
4.การทำงานเป็นหมู่คณะและบริหารจัดการเวลาในการทำงาน
5.การแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
– ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1.ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนช่วยประสานงานติดต่อชาวบ้าน เพราะชาวบ้านไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูล
2.ชาวบ้านบางคนมีอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มักจะไม่อยู่ค่อยอยู่บ้าน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
3.ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกหลานอยู่ด้วย ทำให้การขอเข้าไปสัมภาษณ์ขอข้อมูลเป็นเรื่องที่ยาก
– ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน
1.ศึกษาหัวข้องานที่ตนเองได้รับให้เข้าใจและถี่ถ้วน
2.วางแผนงานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีการสรุปงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
3.รับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
4.ทำงานให้เต็มที่ เพื่อให้ผลลัพธ์​ที่ดีที่สุด
หมู่ 5 บ้านยางจุดเด่น
         มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาที่หลากหลายในชุมชน เช่น ปราชญ์จักสาน ปราชญ์แพทย์แผนไทย  และยังมีแหล่งธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์
ปัญหา
1.คนในหมู่บ้านขาดทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ
2.เกษตรกรยังขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำเกษตร
3.ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ
ความต้องการ
1.ฝึกอบรบทักษะด้านการประกอบอาชีพ
2.ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ
3.ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน
หมู่ 6 บ้านหนองถนน
จุดเด่น
คนในชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และช่วยกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ปัญหา
1.
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจไม่ดี
2.ยาเสพติด
3.โรคระบาดในวัว ควาย
4.มีคนว่างงาน
5.ถนนเป็นหลุม ขรุขระ
ความต้องการ
1.การจัดอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ชุมชน
3.พัฒนาแหล่งชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย
5.การสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ เช่น การทำประปาในหมู่บ้าน
หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง
จุดเด่น
            มีศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่ชื่อว่า วัดศรัทธาประชาบูรณะ และนอกจากนี้คนในชุมชน ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งมีกลุ่มอาชีพเครื่องจักสานอีกด้วย
ความต้องการ
1.ต้องการให้มีอาชีพเพิ่มขึ้น
2.ปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่
3.มีเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
4.พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
5.มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่
ปัญหา
1.ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจไม่ดี
2.ยาเสพติด
3.โรคระบาดในวัวควาย
4.มีคนว่างงาน
5.ถนนเป็นหลุม ขรุขระ
หมู่ 8 บ้านจาน
จุดเด่น
       มีกิจกรรมกลุ่มอาชีพสตรีบ้านจาน แปรรูปหมูกระจก กล้วยฉาบ เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน
ความต้องการ
1.ต้องการอุปกรณ์/วัตถุดิบ ในการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนต่างๆ
2.เพิ่มแหล่งน้ำในการทำเกษตรของชุมชน
3.อบรมความรู้ในการทำแพ็คเกจสินค้าให้มีความน่าสนใจ
ปัญหา
1.ปัญหาความยากจนละหนี้สินของชาวบ้าน
2.แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร
3.วัยรุ่นในชุมชนจับกลุ่มดื่มสุรา ส่งเสียงดัง
4.ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
5.ถนนในชุมชนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
หมู่ 10 บ้านหนองตารัก
จุดเด่น
1.มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
2.มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม
3.มีกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง
4.มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียง
5.การใช้ภาษาท้องถิ่น และคนในชุมชนรักและสามัคคีกัน
ความต้องการ
1.การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน
2.ดึงเอกลักษณ์ของชุมชน มาต่อยอดและพัฒนา ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพและคนในชุมชน
3.ส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
4.การพัฒนาระบบแสงสว่าง น้ำ และการจัดการขยะในชุมชน
ปัญหา
1.ปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ
2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
3.ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการทำเกษตร
4.ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
การปฏิบัติงาน ทำให้รู้ถึงการทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน ความสามัคคีในทีม และนำผลการปฏิบัติงานมารายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ติชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน การเขียนบทความ และใบรายงานผลปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้และปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู